دسترسی سریع
سعید پاک‌طینت مهدی‌آبادی
دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی

1. تاثير داده هاي سطح مقطع جت در استخراج توابع توزيع پارتوني

مجيد عزيزي, علي خرميان, سعيد پاك طينت مهدي آبادي (1400)، يازدهمين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدان ها، تهران (شماره: 24927)

2. بررسي قيدهاي بوزون W' از طريق توليد كوارك تاپ تنها در كانال s

سيد ياسر ايازي, سعيد پاك طينت مهدي آبادي (1397)، نهمين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدان ها، يزد (شماره: 20513)

3. تاثير داده هاي سطح مقطع كوارك تاپ به توابع توزيع گلوئون

مجيد عزيزي, علي خرميان, حامد عبدالمالكي, سعيد پاك طينت مهدي آبادي (1397)، نهمين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدان ها، يزد (شماره: 20514)