دسترسی سریع
پرستو پریور

پرستو پریور

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13881392دانشگاه تهرانبرنامه‌ریزی محیط زیست
کارشناسی ارشد13821385دانشگاه تهرانبرنامه‌ریزی محیط زیست

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارگاه برنامه‌ریزی محیط زیست
حقوق و مدیریت محیط زیست
بوم‌شناسی سیمای سرزمین
محیط زیست شهری
ارزیابی اثرات محیط زیست شهری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

parivar.p [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/parivar.p ساختمان دانشکده منابع طبیعی
31232826
اتاق مجازی