دسترسی سریع
مهربان پارسامهر

مهربان پارسامهر

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه اصفهانجامعه‌شناسی توسعه اقتصادی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه تهرانجامعه‌شناسی
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه تهرانعلوم اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1390-دانشگاه یزدمدیر گروه تعاون و رفاه اجتماعی
-1390دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه‌های جامعه‌شناسی ۲
نظریه جامعه‌شناسی پیشرفته ۲ (کارشناسی ارشد)
جامعه‌شناسی شهری
جامعه‌شناسی صنعتی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
جامعه شناسي ورزش و جوانان
جامعه شناسي شهري
جامعه شناسي نابرابريهاي اجتماعي
جامعه شناسي سازمانها

اطلاعات تماس

parsamehr [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/parsamehr ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۰
31233957 8210643
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 7)