لینک های ضروری
پدرام پیوندی

پدرام پیوندی

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۷دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی تکنولوژی نساجی
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی تکنولوژی نساجی
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی تکنولوژی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس هسته علمی بینایی ماشین در صنعت نساجی و پوشاک
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش پوشاک
1398-دانشگاه یزدعضوهیات مدیره انجمن صنفی دانشگاه یزد
1396-وزارت عتفعضو هیات مدیره انجمن علوم وفناوری نساجی ایران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش تصویر
داده کاوی
الگوریتم‌های فرا ابتکاری
مدل‌سازی فیزیکی
شبیه سازی اجسام منعطف
مکاترونیک

اطلاعات تماس

peivandi [at] yazd.ac.ir
https://www.pedram-payvandy.com ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۴
31232570 38209817