دسترسی سریع
پدرام پیوندی

پدرام پیوندی

دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۷دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی تکنولوژی نساجی
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی تکنولوژی نساجی
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی تکنولوژی نساجی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-وزارت عتفعضو هیات مدیره انجمن علوم وفناوری نساجی ایران
1397-دانشگاه یزدرئیس هسته علمی بینایی ماشین در صنعت نساجی و پوشاک
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش پوشاک
1398-دانشگاه یزدعضوهیات مدیره انجمن صنفی دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی برق
اتوماسیون
مدلسازی و بهسازی
کنترل پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
پردازش تصوير و ويدئو در صنعت نساجي و پوشاك
مدلسازي در صنعت نساجي و پوشاك
اتوماسيون در صنعت نساجي و پوشاك
راحتي و انتقال حرارت در صنعت نساجي و پوشاك

اطلاعات تماس

peivandi [at] yazd.ac.ir
https://www.pedram-payvandy.com ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۴
31232570 38209817
اتاق مجازی