دسترسی سریع
آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی

آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی

استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه شهیدباهنر کرمانزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه شهیدباهنر کرمانادبیات تطبیقی
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه شهیدباهنر کرمانزبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمدیر داخلی مجله کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
متون نظم فارسی (ناصر خسرو و نظامی)
دستور تاریخی
ادبیات تطبیقی
کارگاه ویرایش
قواعد عربی ۱- ۴
نگارش فارسی
آشنایی با ادبیات معاصر ایران
سبک‌شناسی ادب فارسی
تاریخ ادبیات
قرائت عربی ۱- ۵
قرائت متون و مطبوعات عربی
اعراب قرآن
قرائت متون ادبی قبل و بعد اسلام
قرائت متون معاصر عربی
فارسی عمومی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نقد ترجمه
شعر پايداري
مكاتب ادبي
نقد داستان

اطلاعات تماس

pooryazdanpanah [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/pooryazdanpanah ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان استقلال، اتاق ۲۰۸
31232934 31232124
اتاق مجازی