دسترسی سریع
مجید پویان

مجید پویان

استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951399دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نقد ادبی
روش تحقیق
ادبیات معاصر (شعر و نثر)
شاهنامه و ...

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ادبيات معاصر
جامعه شناسي ادبيات
نقد ادبي

اطلاعات تماس

pooyan [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/pooyan ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232143 38212788
اتاق مجازی