لینک های ضروری
منصور رفیعیان

منصور رفیعیان

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۷دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرئیس مرکز تحقیقات مهندسی
1395-دانشگاه یزدسرپرست معاونت پژوهشی پردیس فنی و مهندسی
13811386دانشگاه یزدمدیر گروه مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ارتعاشات مکانیکی
ریاضی پیشرفته ۱
کنترل اتوماتیک
مقاومت مصالح ۱، ۲، ۳
سیستم‌های اندازه‌گیری
ارتعاشات سیستم‌های ممتد
ارتعاشات اتفاقی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ارتعاشات و دینامیک
پایش وضعیت ارتعاشی ماشینها
بیومکانیک

اطلاعات تماس

rafeeyan [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/rafeeyan
https://pws.yazd.ac.ir/mrafeeyan ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳47
31232498 38212781