دسترسی سریع
حجت‌اله رحیمی

حجت‌اله رحیمی

استادیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه تهرانجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه تربیت مدرسجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه تهرانجغرافیای انسانی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی جغرافیای شهری
جغرافیای شهری ایران
مدیریت شهری
اقتصاد شهری
تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری
نوسازی و بهسازی شهری
اصول و روش‌های آمایش سرزمین
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه‌ریزی شهری
زبان تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نظريه برنامه ريزي شهري و منطقه اي
فلسفه و روش شناسي جغرافيا

اطلاعات تماس

rahimi.h [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/rahimi.h ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
38210310
اتاق مجازی