دسترسی سریع
حجت‌اله رحیمی
استادیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین