دسترسی سریع
محمد‌رضا رحمتی

محمد‌رضا رحمتی

دانشیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۱۱۳۷۶دانشگاه تربیت مدرستاریخ اسلام
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۶۹دانشگاه شهید بهشتیتاریخ
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه شیرازتاریخ

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1390-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیعضو گروه تاریخ و باستان‌شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ اسلام (کارشناسی ارشد)
تاریخ تشیع (کارشناسی)
تاریخ اسلام از ۴۱ تا ۲۲۷
تاریخ اسلام از سده هفت تا ده
تاریخ آموزش در اسلام
تاریخ اندیشه‌های سیاسی در اسلام
تقابل تمدن اسلامی با تمدن غرب

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

m.rahmati [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.rahmati ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ
31233573 31232052
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )