دسترسی سریع
علیرضا رجبی‌ پور میبدی

علیرضا رجبی‌ پور میبدی

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه فردوسی مشهدمدیریت- رفتار سازمانی و منابع انسانی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه یزدمدیریت بازرگانی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه یزدمدیریت بازرگانی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
1399-پردیس آزادی دانشگاه یزددبیر شورای تخصصی گروه‌های آموزشی اقتصاد، مدیریت و حسابداری و تربیت بدنی
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور استان
13971398دانشگاه یزدرئیس بخش مدیریت بازرگانی
1395-دانشگاه یزدمشاور پردیس آزادی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت رفتار سازمانی (پیشرفته)
اخلاق و احکام کسب‌و‌کار
نظریه های سازمان و مدیریت (پیشرفته)
مدیریت منابع انسانی (پیشرفته)
مبانی فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت
روش تحقیق (پیشرفته)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رفتارسازماني
اخلاف كسب و كار
منابع انساني

اطلاعات تماس

rajabipoor [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/rajabipoor ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
03531233672 03531232017
اتاق مجازی