دسترسی سریع
آناهیتا رشتیان

آناهیتا رشتیان

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۸دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانعلوم مرتع
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۷۹دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمنابع طبیعی- مرتعداری
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه یزدمنابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تجزیه و تحلیل اکوسیستم‌های مرتعی
احیای بیولوژیک در مناطق خشک و نیمه خشک
اکولوژی عمومی
اکولوژی مرتع
احیای مناطق خشک و نیمه خشک
دامداری در مناطق خشک
رابطه دام و مرتع
کشت و تکثیر گیاهان مرتعی
بهره‌برداری از محصولات فرعی مرتع

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اكولوژي گياهي و اكولوژي مرتع
گياهان دارويي و صنعتي
رابطه دام و مرتع
مديريت مرتع

اطلاعات تماس

arashtian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/arashtian ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
31232981 38210644
اتاق مجازی