دسترسی سریع
علیمحمد رسولیان

علیمحمد رسولیان

مربی، دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۶۰۱۳۶۲دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لوس آنجلسحرارت و سیالات
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۰دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لوس آنجلسحرارت و سیالات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13821387دانشگاه یزدمعاون آموزشی گروه مکانیک
13691375دانشگاه یزدمشاور فنی دفتر طرح‌های عمرانی
13721374پروژه ساخت کارخانه فرآورده‌های نسوز پارسناظر تاسیسات مکانیکی
13671369پروژه ساخت کارخانه ماشین‌سازی غدیرییس کارگاه تاسیسات مکانیکی
13661367کارخانه بافندگی سلکبافمدیر فنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های تهویه مطبوع
سیستم‌های تبرید و طراحی سردخانه
مکانیک سیالات
تاسیسات ساختمان
آزمایشگاه ترمودینامیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس