لینک های ضروری
الهام رسولی ثانی‌آبادی

الهام رسولی ثانی‌آبادی

دانشیار، گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش علوم سیاسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه تهرانروابط بین‌الملل
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه تهرانروابط بین‌الملل
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه تهرانعلوم سیاسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش علوم سیاسی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان
1393-دانشگاه یزدعضو کارگروه نظارت بر مراکز پژوهشى دانشگاه‌‌هاى يزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول روابط بين‌الملل (کارشناسى)
سياست خارجى قدرت‌هاى بزرگ (کارشناسى)
ارتش و سياست (کارشناسى)
خاورميانه و سياست بين‌الملل (کارشناسى)
مسايل نظامى استراتژيک معاصر (کارشناسى)
نظريه‌هاى روابط بين‌الملل (کارشناسى ارشد)
سياست بين‌الملل (کارشناسى ارشد)
مطالعات منطقه‌اى (کارشناسى ارشد)
تحولات نظرى در روابط بين‌الملل (کارشناسى ارشد)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
نظریه‌های روابط بین‌الملل
سیاست بین‌الملل
تجزیه و تحلیل سیاست خارجی
مطالعات منطقه‌ای

اطلاعات تماس

rasooli [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/rasuli
https://pws.yazd.ac.ir/rasooli ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31233386 38210310