لینک های ضروری
الهام رسولی ثانی‌آبادی

الهام رسولی ثانی‌آبادی

دانشیار، گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش علوم سیاسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه تهرانروابط بین‌الملل
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه تهرانروابط بین‌الملل
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه تهرانعلوم سیاسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان
1393-دانشگاه یزدعضو کارگروه نظارت بر مراکز پژوهشى دانشگاه‌‌هاى يزد
13971399دانشگاه یزدرئیس بخش علوم سیاسی
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده مراکز و پژوهشکده‌های استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول روابط بین‌الملل (کارشناسى)
سیاست خارجى قدرت‌هاى بزرگ (کارشناسى)
نظریه‌هاى روابط بین‌الملل (کارشناسى ارشد)
سیاست بین‌الملل (کارشناسى ارشد)
مطالعات منطقه‌اى (کارشناسى ارشد)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه‌های روابط بین‌الملل
سیاست بین‌الملل
تجزیه و تحلیل سیاست خارجی
مطالعات منطقه‌ای

اطلاعات تماس

rasooli [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/rasooli ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31233386 38210310