دسترسی سریع
پژمان رضایی

پژمان رضایی

استادیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه تهرانجغرافیای انسانی (شهری- روستایی)
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه تهرانجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه تهرانجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971397دانشگاه یزدرئیس مرکز پژوهشی توسعه انسانی
13961397دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات علوم انسانی
13961397دانشگاه یزدسرپرست معاونت پژوهشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13871388سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریمعاون مناطق نمونه گردشگری کشور
13821386سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورکارشناس مسئول عشایر کشور

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جغرافیای روستایی ایران
کارگاه برنامه‌ریزی روستایی
طراحی کالبدی روستا
مبانی جغرافیای جمعیت
زبان تخصصی
اقتصاد روستایی ایران
توسعه پایدار روستایی
مدیریت بحران در نواحی روستایی
برنامه‌ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه
جغرافیای جمعیت ایران

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

p_rezaee [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/p_rezaee ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232918 38210310
اتاق مجازی