دسترسی سریع
مهرانگیز رضائی

مهرانگیز رضائی

استادیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901395دانشگاه شهید بهشتیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
کارشناسی ارشد13861389دانشگاه تهرانGIS & RS
کارشناسی13821386دانشگاه تهرانجغرافیا - کارتوگرافی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدرئیس بخش آمایش سرزمین

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
GIS
کارتوگرافی
آمار و احتمالات

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
جغرافياي روستايي
تحليلها و مدلسازي فضائي
امايش سرزمين
تهيه اطلس هاي تحليلي

اطلاعات تماس

rezaee.m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۲۰۸۹ 31232091
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)