لینک های ضروری
مهرانگیز رضائی

مهرانگیز رضائی

استادیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901395دانشگاه شهید بهشتیجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
کارشناسی ارشد13861389دانشگاه تهرانGIS & RS
کارشناسی13821386دانشگاه تهرانجغرافیا - کارتوگرافی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
GIS
کارتوگرافی
آمار و احتمالات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدل‌سازی فضایی
کاربردهای سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
کارتوگرافی و اطلس

اطلاعات تماس

rezaee.m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۲۰۸۹ 38210310