دسترسی سریع
مهرانگیز رضائی
استادیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

1. بررسي تغييرات فضايي- زماني شاخص اشتغال زنان در نواحي روستايي استان اصفهان (1375-1390)

مهرانگيز رضائي (1400)، پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهشهاي جغرافيايي سابق) موسسه جغرافياي دانشگاه، 53(3)، 1103-1119 (شماره: 25859)

2. تحليل روندهاي فضايي- زماني شاخص اشتغال در روستاهاي مرزي شهرستان راز و جرگلان

مهرانگيز رضائي, علي اکبر محبي (1399)، علوم و فنون مرزي، 9(34)، 201-229 (شماره: 25190) (20.1001.1.25384090.1399.9.3.7.9)

3. الگوسازي تغييرات كاربري اراضي دهستان هاي استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test

مهرانگيز رضائي, بيژن رحماني, حسنعلي فرجي سبكبار, عبدالرضا رحماني فضلي (1396)، پژوهش هاي جغرافياي انساني، 49(3)، 505-518 (شماره: 22162)

4. تحليل اكتشافي داده هاي فضايي اشتغال در سكونتگاه هاي روستايي (موردپژوهي: نواحي روستايي استان اصفهان)

بيژن رحماني, عبدالرضا رحماني فضلي, حسنعلي فرجي سبكبار, مهرانگيز رضائي (1394)، برنامه ريزي منطقه اي، 5(20)، 69-80 (شماره: 22044)