دسترسی سریع
مهرانگیز رضائی
استادیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

1. الگوسازي تغييرات كاربري اراضي دهستان هاي استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test

مهرانگيز رضائي, بيژن رحماني, حسنعلي فرجي سبكبار, عبدالرضا رحماني فضلي (1396)، پژوهش هاي جغرافياي انساني، 49(3)، 505-518 (شماره: 22162)

2. تحليل اكتشافي داده هاي فضايي اشتغال در سكونتگاه هاي روستايي (موردپژوهي: نواحي روستايي استان اصفهان)

بيژن رحماني, عبدالرضا رحماني فضلي, حسنعلي فرجي سبكبار, مهرانگيز رضائي (1394)، برنامه ريزي منطقه اي، 5(20)، 69-80 (شماره: 22044)