دسترسی سریع
پژمان رضایی
استادیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

1. ضرورت مديريت منابع آب در بخش كشاورزي (مطالعه موردي استان يزد)

پژمان رضايي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 13826)

2. ضرورت نگرش پايدار در انتقال بين حوضه اي منابع آب به مناطق خشك و نيمه خشك

پژمان رضايي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 13827)

3. ارزيابي جايگاه گردشگري تاريخي يزد با تاكيد بر خانه هاي سنتي

محمدحسين سرائي, پژمان رضايي, ثنا غياثي كفرودي (1394)، معماري و شهرسازي بومي ايران، يزد (شماره: 11816)

4. مديريت و برنامه ريزي ضرورت ساماندهي مجموعه هاي گردشگري

پژمان رضايي (1394)، اولين همايش ملي گردشگري پايدار- با رويكرد گردشگري ورزشي، سلامت و محيط زيست، اردبيل (شماره: 9769)

5. ضرورت پرداختن به توسعه روستايي در برنامه ششم توسعه كشور

پژمان رضايي (1393)، همايش ملي چشم انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه كشور، تهران (شماره: 9758)