لینک های ضروری
مهدی رضاییان

مهدی رضاییان

استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه ETH سوییسفتوگرامتری
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۶دانشگاه تهرانمهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۳دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمدیر امور فناوری
1397-دانشگاه یزدعضویت در هسته علمی بینایی ماشین در صنعت نساجی و پوشاک
13921396دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی کامپیوتر
13811383دانشگاه تهرانمدیر امور آموزشی دانشکده فنی، دانشگاه تهران

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بینایی کامپیوتر
شناسایی الگو
شبکه‌های عصبی مصنوعی
گرافیک کامپیوتری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
فتوگرامتری
بینایی کامپیوتر
گرافیک کامپیوتری
محاسبات نرم

اطلاعات تماس

mrezaeian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/rezaeian
https://pws.yazd.ac.ir/rezaeian ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸
31232610 38200144