دسترسی سریع
مهدی رضاییان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی