دسترسی سریع
مهدی رضاییان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. طبقه بندي بافت هاي تومور در تصاوير بافت شناسي سرطان استخوان با استفاده از PLS-LDA

حميدرضا نادمي, زهرا اسمعيلي طاهري, فهيمه رمضانخاني, مهدي رضائيان (1398)، يازدهمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي بينايي ماشين و پردازش تصوير ايران، تهران (شماره: 23942)

2. نمايش مدل سه بعدي حالتهاي چهره كشف شده موجود در ويدئو، با استفاده از روش يادگيري عميق براي بازيهاي رايانه اي

فاطمه زارع مهرجردي, مهدي رضائيان (1398)، پنجمين كنفرانس بين المللي بازي هاي رايانه اي، فرصت ها و چالش ها، اصفهان (شماره: 24007)

3. Semantic segmentation of aerial images using fcn-base network

Saghar Farhangfar, Mehdi Rezaeian (2019), 27th iranian conference on electrical engineering (icee2019), يزد (No: 20245)

4. تعيين قطبيت نظرات كاربران و تشخيص درخواستها با كمك تكنيكهاي يادگيري عميق در تلگرام

عاطفه محمدي, محمدرضا پژوهان, مهدي رضائيان (1397)، بيست و چهارمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 20932)

5. Three-stream very deep neural network for video action recognition

Nasim Khani, Mehdi Rezaeian (2019), The 4th international conference on pattern recognition and image analysis (ipria 2019), تهران (No: 20931)

6. Neural architecture for persian named entity recognition

Leila Hafezi, Mehdi Rezaeian (2018), Icspis2018, تهران (No: 20921)

7. Adaptive visual servoing control of robot manipulator for trajectory tracking tasks in 3d space

Hamed Behzadi Khormouji, Vali Derhami, Mehdi Rezaeian (2017), Icrom 2017, تهران (No: 15955)

8. Image memorability prediction using deep features

, Mehdi Rezaeian, Mohammad Taghi Sadeghi (2017), 25th iranian conference on electrical engineering (icee2017), تهران (No: 16897)

9. Training spiking neurons with gravitational search algorithm for data classification

Mohammad Dowlatshahi, Mehdi Rezaeian (2017), , بم (No: 13677)

10. قطعه بند ي صفحه ا ي بر مبناي روش هاي خوشه بندي در تصاوير رنگي و عمق

مقداد پاك نژاد, مهدي رضائيان (1395)، اولين كنفرانس محاسبات تكاملي و هوش جمعي، بم (شماره: 13678)

11. بهبود عملكرد حمله در تيم رباتهاي شبيه ساز فوتبال با استفاده از يادگيري تقويتي

مهدي رضائيان, مينا خاكسار, ولي درهمي (1395)، دومين كنفرانس محاسبات تكاملي و هوش جمعي، كرمان (شماره: 16078)

12. Visual servoing control of robot manipulator in 3d space using fuzzy hybrid controller

Fatemeh Sadat Abadian Zadeh, Vali Derhami, Mehdi Rezaeian (2016), 4th international conference on robotics and mechatron (icrom 2016), تهران (No: 12456)

13. برآورد مبتني بر مدل حالت هاي پوياي دست براي كنترل بازوي ربات

مريم زارع مهرجردي, مهدي رضائيان (1394)، نخستين كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران (شماره: 10098)

14. طبقه بندي ساختار كانال و ريشه ي دندان هاي پرمولر در تصاوير سي بي سي تي

زينب عزيزيان, مهدي رضائيان, مريم كاظمي پور (1394)، بيست و دومين كنفرانس مهندسي زيست پزشكي ايران، تهران (شماره: 10096)

15. قطعه بندي داده هاي رنگ _عمق در مساله تهيه نقشه

مقداد پاك نژاد, مهدي رضائيان (1394)، چهارمين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند ايران، زاهدان (شماره: 10043)

16. دسته بندي فازي تخريبهاي ناشي از زلزله در تصاوير هوايي

هدي ميرزائي كندري, مهدي رضائيان, ولي درهمي (1393)، دومين كنفرانس بين المللي بازشناسي الگو و تحليل تصوير، گيلان (شماره: 8550)

17. احراز هويت بيومتريك با استفاده از تركيب ويژگيهاي هندسي دوبعدي و سه بعدي

الهام رضائي, مهدي رضائيان (1393)، دومين كنفرانس بين المللي بازشناسي الگو و تحليل تصوير، گيلان (شماره: 8551)

18. تشخيص حالت چهره با استفاده از ماتريس وزن و الگوهاي باينري محلي

ريحانه صادق, مهدي رضائيان (1393)، دومين كنفرانس بين المللي بازشناسي الگو و تحليل تصوير، گيلان (شماره: 8552)

19. An approach for classifying large dataset using ensemble classifiers

Sajad Khodarahmi, , Mehdi Rezaeian (2014), 4rd international conference on computer and knowledge engineering, مشهد (No: 5243)

20. Modeling of self-similar network traffic using artificial neural networks

, Kiarash Mizanian Bagh Golestan, Mehdi Rezaeian (2014), 4rd international conference on computer and knowledge engineering, مشهد (No: 11667)