لینک های ضروری
مهدی رضاییان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. Deeplearning-based 3D local feature descriptor from Mercator projections

Masoumeh Rezaei, , Vali Derhami, Ferdos Sohel, Mohammed Bennamoun (2019)., COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN, 74(3), 1-13

2. QSAR modelling using combined simple competitive learning networks and RBF neural networks

Razieh Sheikhpour, Mehdi Agha Sarram, , Elnaz Sheikhpour (2018)., SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH, 29(4), 257-276

3. طراحی کنترلگر فازی با قابلیت تنظیم برخط برای کنترل بینامبنای بازوی ربات

فاطمه السادات آبادیان زاده, ولی درهمی, مهدی رضائیان (1397).، کنترل، 12(1)، 41-54

4. بهبود عملکرد حمله در تیم رباتهای فوتبالیست با استفاده از یادگیری تقویتی

مینا خاکسار, ولی درهمی, مهدی رضائیان (1397).، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، 48(2)، 585-594

5. A novel approach for simulation of curling behavior of knitted fabric based on mass spring model

Vajiha Mozafary shamsi, Pedram Payvandy, (2018)., JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, 109(12), 1620-1641

6. استفاده از برآورد حالت های پویای دست مبتنی بر مدل، برای تقلید عملکرد بازوی انسان توسط ربات با داده های کینکت

مریم زارع مهرجردی, مهدی رضائیان (1396).، پردازش علائم و داده ها، 14(4)، 97-116

7. A Facial Motion Capture System Based on Neural Network Classifier Using RGB-D Data

, (2018)., BRAIN-BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE, 9(2), 139-154

8. مدل سازی صفحه ای محیط های داخلی با استفاده از تصاویر RGB-D

مقداد پاک نژاد, مهدی رضائیان (1396).، پردازش علائم و داده ها، 3(33)، 141-160

9. Deep recurrent neural networks in HIV-1 protease cleavage classification

Nima Shayanfar, Vali Derhami, (2017)., International Journal of Data Mining and Bioinformatics, 19(4), 298-311

10. Supervised fuzzy reinforcement learning for robot navigation

, Vali Derhami, (2016)., APPLIED SOFT COMPUTING, 40(3), 33-41

11. Metal Artifact Reduction and Segmentation of Dental Computerized Tomography Images Using Least Square Support Vector Machine and Mean Shift Algorithm

, (2016)., journal of medical signals and sensors, 6(1), 1-11

12. Micro Expression Recognition Using the Eulerian Video Magnification Method

Elham Zarezadeh, (2016)., BRAIN-BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE, 7(3), 43-54

13. Evaluation by CBCT of Root and Canal Morphology in Mandibular Premolars in an Iranian Population

, , , (2015)., The Chinese Journal of Dental Research, 18(3), 191-196

14. کنترل بینامبنای بازوی ربات با مدل سازی عصبی معکوس ماتریس ژاکوبین

فرزانه نادی, ولی درهمی, مهدی رضائیان (1393).، کنترل، 8(2)، 14-23

15. قطعه بندی عبارات متون فارسی با استفاده از شبکه های عصبی

محمدمهدی میردامادی , علی محمد زارع بیدکی, مهدی رضائیان (1392).، مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، 11(2)، 76-86

16. Towards Affordable Computing SiftCU a Simple but Elegant GPU-based Implementation of SIFT

, (2014)., International Journal of Computer Applications(IJCA), 90(7), 30-37