دسترسی سریع
مهدی رضاییان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. هزارو بيست و نه (1398/09/11)

2. عكس برداري و روزآمدسازي نقشه 2000 در محدوده پيش بيني شده 40 هكتاري قسمتي از منطقه سه با استفاده از دوربين پهباد ()