دسترسی سریع
محمد رضائی ندوشن

محمد رضائی ندوشن

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13911398دانشگاه علم و صنعت ایرانشهرسازی
کارشناسی ارشد13851388دانشگاه علم و صنعت ایرانطراحی‌شهری
کارشناسی13811385دانشگاه یزدشهرسازی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فرهنگ هنر و هویت ایرانی-اسلامی
درک و بیان محیط شهری
مبانی مدیریت شهری
کاربرد مصالح ساختمانی در شهرسازی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

rezainedoushan [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
اتاق مجازی