لینک های ضروری
رسول روزگار

رسول روزگار

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه شیرازآمار ریاضی
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه شیرازآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو شورای برنامه‌ریزی در طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با جامعه و صنعت
1396-دانشگاه یزدمدیر تحصیلات تکمیلی
13931396دانشگاه یزدعضو کارگروه نظارت و ارزیلبی دانشگاه‌های آزاد استان یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
احتمال پیشرفته دکتری
احتمال و نظریه اندازه ۱ و ۲
سری‌های زمانی ۱ و ۲
استنباط آماری ۱ و ۲
فرایندهای تصادفی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
احتمال کاربردی
فرآیندهای تصادفی کاربردی
تحلیل سری‌های زمانی

اطلاعات تماس

rroozegar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/roozegar ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق 303 - ساختمان احمدی روشن
31232711 - 31233627 38210695 - 38212795