لینک های ضروری
ایمان روستا

ایمان روستا

استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه تهراناقلیم‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه تهراناقلیم‌شناسی
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه یزداقلیم و ژئومورفولوژی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زمین در فضا
جغرافیای خاک‌ها
ریاضیات
نقشه‌خوانی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
اقلیم سینوپتیک
تغییر اقلیم
اقلیم آماری
پدیده بلوکینگ

اطلاعات تماس

irousta [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/rousta
https://pws.yazd.ac.ir/irousta ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232974 38210310