دسترسی سریع
ایمان روستا

ایمان روستا

استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه تهراناقلیم‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه تهراناقلیم‌شناسی
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه یزداقلیم و ژئومورفولوژی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش برنامه‌ریزی محیطی
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زمین در فضا
جغرافیای خاک‌ها
ریاضیات
نقشه‌خوانی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اقليم شناسي
مخاطرات محيطي
سنجش از دور و جي آي اس
مديريت منابع طبيعي

اطلاعات تماس

irousta [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/irousta ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232974 31232091
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 15)