دسترسی سریع
ایمان روستا
استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

1. ارزيابي روش هاي طبقه بندي شيءگرا و پيكسل مبنا جهت برآورد سطح زيركشت گلخانه با استفاده از تصاوير پهپاد

ندا طهماسبي زاده, حميدرضا غفاريان مالميري, ايمان روستا, كمال اميدوار (1400)، دومين همايش بين المللي علم اطلاعات جغرافيايي: بنيادها و كاربردهاي بين رشته اي، مشهد (شماره: 26078)

2. بررسي تأثير خشك سالي در تغييرات پوشش گياهي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه بلخ¬آب افغانستان)

سيدعبدالروف محمود, ايمان روستا, احمد مزيدي (1400)، دومين همايش بين المللي علم اطلاعات جغرافيايي: بنيادها و كاربردهاي بين رشته اي، مشهد (شماره: 26079)

3. پايش تغييرات پوشش اراضي شهري در ارتباط به جزاير حرارتي با استفاده از تكنيك هاي سنجش ازدور (مطالعه موردي: 22 ناحيه شهر كابل - افغانستان)

محمدحسين مختاري, ايمان روستا, حميدرضا غفاريان مالميري, اسمعيل ابراهيمي, اكبر شرافت, حميده همت (1400)، هشتمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا، معماري و شهرسازي ايران، تهران (شماره: 25075)

4. ارزيابي اثر تغييرات NDVI در طبقات مختلف پوشش اراضي بر LST شهر يزد طي 30 سال اخير ا استفاده از تصاوير لندست و رگرسيون خطي

محمد منصورمقدم, ايمان روستا, محمدحسين مختاري (1399)، ششين همايش منطقه اي تغيير اقليم و گرمايش زمين، زنجان (شماره: 24961)

5. بررسي تغييرات پوشش گياهي با استفاده از شاخص NDVI و سنجنده موديس در استان بلخ (افغانستان)

ايمان روستا, سيدعبدالروف محمود, محمدعارف صابري (1399)، دومين همايش ملي انديشه ها و فناوريهاي نوين در علوم جغرافيايي، زنجان (شماره: 23707)

6. بررسي ارتباط بين تغييرات زماني و مكاني پوشش گياهي با دماي سطح زمين در دوره زماني 1988 تا 2018 )مطالعه موردي: شهر كرمان(

ياسر محمدي, ايمان روستا, سعيد شاهميرزائي جشوقاني, مرتضي جاويدنيا, محمد حاجي زاده (1399)، دومين همايش ملي انديشه ها و فناوريهاي نوين در علوم جغرافيايي، زنجان (شماره: 23708)

7. بررسي ارتباط تغيير كاربري زمين با تغييرات فضايي - زماني دماي سطح زمين در جنوب شرق ايران

ايمان روستا, صلاح شاه مرادي (1399)، نهمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت شهري، مشهد (شماره: 23688)

8. Changes in land surface and weather forecasting

Iman Rousta, Haraldur Olafsson (2020), Egu general assembly 2020, وين (No: 22765)

9. پايش تغييرات پوشش گياهي حوضه آبريز رودخانه هلمند با استفاده از شاخص نرمال شده اختلاف پوشش گياهي و سنجش از دور در برنامه (ArcGIS)

ايمان روستا, اسمعيل ابراهيمي, اكبر شرافت (1398)، دومين همايش ملي جغرافيا، محيط زيست، امنيت و گردشگري، قاينات (شماره: 23690)

10. بررسي نوسانات پوشش گياهي با استفاده از تصاوير ماهوارهاي MODIS و سيستم اطلاعات جغرافيايي )مطالعه موردي: حوضه آبگير آمودريا(

ايمان روستا, خيرالدين نظري (1398)، دومين همايش ملي جغرافيا، محيط زيست، امنيت و گردشگري، قاينات (شماره: 23706)

11. Assessment of weather patterns changing in northern latitudes

Iman Rousta, haraldur olafsson, hao zhang (2019), 2nd world congress on climate change, برلين (No: 20367)

12. Analyzing the relationship between vegetation dynamics with temperature variations in iceland by using remote sensing

Iman Rousta, Haraldur Olafsson, Hao Zhang (2019), 5th international conference on gis and remote sensing, ايتاليا (No: 20414)

13. Assessing vegetation response to drought (case study: southwestern iran)

Iman Rousta, olafsson haraldur, hao zhang (2019), 2nd international conference on earth science & geo science, -- (No: 20368)

14. بررسي روند سطح ايستايي آب هاي زيرزميني مطالعه موردي شهرستان خاتم

ايمان روستا, فاطمه باقري محمودآبادي (1397)، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد (شماره: 18573)

15. Assessment of sea surface temperature variations in northern hemisphere

Iman Rousta, Haraldur Olafsson (2018), International conference on earth science climate change, سوييس (No: 17959)

16. Assessment of latitudinal anomalies of temperature in the northern hemisphere

Iman Rousta, Haraldur Olafsson (2018), 425th international conferences on engineering and natural science (icens), چين (No: 17865)

17. Assessment of sst variabilities in association with climate change

Iman Rousta, Haraldur Olafsson (2017), Ecr symposium and wcrp/sparc workshop wcrp grand challenges and regional climate change, (No: 16305)

18. The black sea sst fluctuations in association with temperature and precipitation of west and northwest of iran

Iman Rousta, Haraldur Olafsson (2017), 3rd world congress on climate change and global warming, دبي (No: 16306)

19. Analysing of global warming effects on sea and atmosphere (1000 hpa) temperature

Iman Rousta (2017), The 2nd international electronic conference on atmospheric sciences, امريكا (No: 16304)

20. Variability of 1000 hpa air temperature and it s relation to blocking frequency

Iman Rousta (2016), Workshop on atmospheric blocking, (No: 12032)

21. Mid-latitude cyclones climatology over caspian sea southern coasts north of iran

mohsen soltani, payman zavarreza, faramarz khoshakhlagh, Iman Rousta (2014), 21st conference on applied climatology, (No: 13589)

22. Assessment of blocking effects on rainfall in

Iman Rousta, mohsen soltani, faramarz khoshakhlagh, shabnamsadat modirtaheri (2014), 12th international conference on meteorology climatology and atmospheric physics, (No: 13587)

23. Statistical synoptic analysis of summertime extreme precipitation events over kerman province iran

mohsen soltani, Iman Rousta, faramarz khoshakhlagh, shabnamsadat modirtaheri (2014), 12th international conference on meteorology climatology and atmospheric physics, (No: 13590)