لینک های ضروری
علی روحانی

علی روحانی

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه شیرازجامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۹۰دانشگاه شیرازجامعه‌شناسی
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه علامه طباطباییپژوهشگری علوم اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمشاور معاونت دانشجویی
1398-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر سلامت اجتماعی
13971398دانشگاه یزدمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس آزادی
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسی سیاسی
روان‌‌شناسی اجتماعی
جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی
فرهنگ و جنسیت

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جامعه‌شناسی عواطف
جامعه‌شناسی زنان
روان‌شناسی اجتماعی
جامعه‌شناسی اقوام و هویت
مهاجرت
روش تحقیق کیفی

اطلاعات تماس

aliruhani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ruhani ساختمان نبوت، اتاق ۲۳۰
31232931