دسترسی سریع
سپهر ابراهیمی مود
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

1. الگوريتم جستجوي گرانشي بهبود يافته و كاربرد آن در بهينهسازي توان نوسانگر كنترل شونده با ولتاژ حلقوي CMOS

محمدجعفر همتي, سپهر ابراهيمي مود (1401)، پنجمين سمينار ملي كنترل و بهينه سازي، يزد (شماره: 29199)

2. زمان بندي درخواست هاي اينترنت اشياء با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري

فاطمه بحراني پور, سپهر ابراهيمي مود, محمد فرشي (1401)، پنجمين سمينار ملي كنترل و بهينه سازي، يزد (شماره: 29200)

3. بهينه سازي طراحي نوسانگر حلقوي Current-Starved به كمك الگوريتم جستجوي گرانشي چندهدفه

محمدجعفر همتي, سپهر ابراهيمي مود (1401)، پنجمين سمينار ملي كنترل و بهينه سازي، يزد (شماره: 29201)

4. بهينه سازي تخصيص منابع در شبكه هاي محاسباتي مه

مينا محمدي, فاطمه بحراني پور, سپهر ابراهيمي مود, محمد فرشي (1401)، پنجمين همايش ملي توسعه علوم فناوريهاي نوين در مدريت، حسابداري و كامپيوتر، تهران (شماره: 28289)

5. Design of low-power differential cmos lc voltage controlled oscillator using genetic algorithm

Mohammad Jafar Hemmati, Sepehr Ebrahimi (2022), 30 th international conference on electrical engineering, تهران (No: 28281)

6. بهينه سازي هم زمان انرژي و تاخير در شبكه اينترنت اشياء در فضاي محاسبات ابر و مه با استفاده از الگوريتم فاخته بهبوديافته

فاطمه بحراني پور, سپهر ابراهيمي مود, محمد فرشي (1400)، پنجاه و دومين كنفرانس رياضي ايران، كرمان (شماره: 25792)