دسترسی سریع
سپهر ابراهیمی مود
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

1. مسأله معكوس ورونوي در گراف‌ها (كارشناسي ارشد)

مريم نادعليان دستجردي، (1401/12/10)

2. گراف هاي قابليت ديد در گراف هاي ديسك واحد (كارشناسي ارشد)

محمدرضا شمس اشكذري، (1401/12/10)

3. يكنواختي نقاط در فضاي متريك با نسبت شكاف (كارشناسي ارشد)

زهرا رحيمي، (1401/07/14)