لینک های ضروری
رضا سعادت

رضا سعادت

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۸دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مخابرات
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۳دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۱دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13811383دانشگاه یزدسرپرست دانشکده برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضیات مهندسی پیشرفته
پردازش سیگنال‌های گسسته
فیلترهای وفقی
مخابرات طیف گسترده

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شبکه‌های ارتباطی بی‌سیم
شبکه‌های حسگر بی‌سیم

اطلاعات تماس

rsaadat [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/saadat
https://pws.yazd.ac.ir/saadat ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۵
31232392 38200144