دسترسی سریع
سید کاظم صباغ شرف‌آبادی

سید کاظم صباغ شرف‌آبادی

دانشیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه تولوز فرانسهبیوتکنولوژی گیاهی
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۸۰دانشگاه تهرانبیماری‌شناسی گیاهی
کارشناسی۱۳۷۲۱۳۷۷دانشگاه شهید چمران اهوازگیاه پزشکی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13891394دانشگاه زابلرییس پژوهشکده زیست‌فناوری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژنتیک مولکولی
بیوتکنولوژی در بیماری‌شناسی
ویروس‌شناسی
زیست‌شناسی
ژنتیک جمعیت
کاربرد کامپیوتر در زیست‌شناسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بيوتكنولوژي گياهي
بيماري شناسي گياهي و گياه پزشكي
زيست سلولي و مولكولي و ژنتيك

اطلاعات تماس

sksabbagh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sksabbagh ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232257 38210644