دسترسی سریع
سید کاظم صباغ شرف‌آبادی

سید کاظم صباغ شرف‌آبادی

دانشیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه تولوز فرانسهبیوتکنولوژی گیاهی
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۸۰دانشگاه تهرانبیماری‌شناسی گیاهی
کارشناسی۱۳۷۲۱۳۷۷دانشگاه شهید چمران اهوازگیاه پزشکی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه زیباسازی محیطی و فضای سبز دانشگاه
13891394دانشگاه زابلرییس پژوهشکده زیست‌فناوری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژنتیک مولکولی
بیوتکنولوژی در بیماری‌شناسی
ویروس‌شناسی
زیست‌شناسی
ژنتیک جمعیت
کاربرد کامپیوتر در زیست‌شناسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بيوتكنولوژي گياهي
بيماري شناسي گياهي و گياه پزشكي
زيست سلولي و مولكولي و ژنتيك

اطلاعات تماس

sksabbagh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sksabbagh ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232257 ۳۸۲۱۱۲۷۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 11)