دسترسی سریع
مهدی سبک‌رو

مهدی سبک‌رو

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه تهرانمدیریت رفتار سازمانی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه تهرانمنابع انسانی
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۶دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستانمدیریت دولتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13981402دانشگاه یزدعضو کمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه
13961400دانشگاه یزدرئیس اداره توسعه منابع انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت
فلسفه علم و روش شناسی تحقیق
نظریه های رفتاری سازمان
بررسی روابط فرد و سازمان
روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته در مدیریت
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مديريت منابع انساني
مديريت رفتار سازماني
تحليل فرايندهاي سازماني با تاكيد بر كارسنجي و زمان سنجي
استاندارد سازي فرايندهاي مديريت منابع انساني

اطلاعات تماس

msabokro [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/msabokro/fa ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - ساختمان مرکزی
31233694 38210317
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 12)