دسترسی سریع
احمد صادقیه
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. مسأله ي مسيريابي ناوگان ناهمگون وسايل نقليه ي الكتريكي چند انباره با در نظر گرفتن قابليت حمل اضافه بار، پنجره ي زماني و ايستگاه هاي شارژ

عاطفه نجاتي درچه, احمد صادقيه, نعمان محمودي (1398)، هفتمين كنفرانس بين المللي لجستيك و مديريت زنجيره تامين، تهران (شماره: 22660)

2. قيمت گذاري در زنجيره تأمين چندكاناله با مشاركت شركت ارائه دهنده خدمات لجستيك شخص ثالث: رويكرد نظريه بازيها

علي محمودي جبدرق, داود شيشه بري, احمد صادقيه (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 22479)

3. قيمت گذاري در زنجيره تأمين چندكاناله با مشاركت شركت ارائه دهنده خدمات لجستيك شخص ثالث

علي محمودي جبدرق, داود شيشه بري, احمد صادقيه (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 22531)

4. Social sustainability assessment of conversion technologies

Zahra Alidoosti, Ahmad Sadeghieh, --- ---, Ali Mostafaei Pour (2020), 16th iran international industrial engineering conference, تهران (No: 22684)

5. Awlcs: a new averaging method for a set of time series data by lcss

Gholam Reza Soleimani, Masoud Aabesi, , Ahmad Sadeghieh (2020), 16th iran international industrial engineering conference, تهران (No: 23014)

6. تخمين عمق بيهوشي در مرحله القاء با شبكه هاي عصبي مطالعه موردي: بيمارستان هاي مشهد

نجمه جمالي, احمد صادقيه, حميده رضوي (1398)، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، مشهد (شماره: 20926)

7. توسعه يك مدل رياضي چند هدفه فازي براي طراحي سبد محصول با در نظر گرفتن معيارهاي مختلف ريسك

عليرضا گلي, حسن خادمي زارع, رضا توكلي مقدم, احمد صادقيه (1398)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 21766)

8. Energy management in wireless sensor networks via a hybrid swarm intelligence based clustering algorithm

Amirhossein Barzin, Ahmad Sadeghieh, Hasan Khademi Zare, (2019), 4th international conference industrial management, يزد (No: 20164)

9. ارزيابي و تحليل پايداري استان هاي كشور ايران با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده ها ي شبكه اي

بابك ايرانمنش, احمد صادقيه, مجيد شخصي نيائي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 18067)

10. رويكرد بهينه سازي استوار در طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته پايدار و تاب آور و ريسك گريز

رضا لطفي, يحيي زارع مهرجردي, ميرسامان پيشوايي, احمد صادقيه (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19924)

11. توسعه مساله توليد سلولي پويا با در نظر گرفتن واگن هاي هدايت شونده خودكار دو طرفه بيرون -سلولي

احمد صادقيه, سعيد دهنوي آراني (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19959)

12. برنامه ريزي همزمان بازرسي و نگهداري و تعميرات در شرايط زوال ماركفي ماشين و عدم قطعيت تقاضا

اميرحمزه نوري, احمد صادقيه, محمدمهدي لطفي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19961)

13. ارائه يك الگوريتم حل دقيق مبتني بر بهينه سازي استوار براي مساله انتخاب سبد محصول در شرايط عدم قطعيت

عليرضا گلي, حسن خادمي زارع, رضا توكلي مقدم, احمد صادقيه (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19963)

14. سياستگذاري بهينه كاهش انتشار كربن در شرايط تضاد منافع ذينفعان

مهدي شيوراني, احمد صادقيه, يداله سبوحي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19964)

15. ارائه مدل دوهدفه مسيريابي و زمانبندي پرسنل مراقبت در منزل با در نظر گرفتن مطلوبيت پوياي بيماران و دسته بندي خدمات

اكرم اسدي طالخونچه, احمد صادقيه, محمدمهدي لطفي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 20189)

16. مدل بهينه سازي براي تعيين نقطه نفوذ سفارش و سياستهاي توليدي در محيط توليد تركيبي در شرايط عدم قطعيت تقاضا

زهرا پورفارسي رايني, محمدمهدي لطفي, احمد صادقيه (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 21256)

17. Elective and emergency patient scheduling modeling usig network flows theory

Mansour Pourkheradmand, Ahmad Sadeghieh, Hasan Hosseini Nasab, alireza Haji (2018), The 11th international conference of iranian operations research society, كرمانشاه (No: 19957)

18. مروري بر كاربرد تحليل پوششي داده ها در پايداري

احمد صادقيه, مجيد شخصي نيائي, بابك ايرانمنش (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 16421)

19. بهينه سازي پارامترهاي يك ماموريت فضايي بر اساس شبيه سازي ماموريت و ارائه مدل زمانبندي ارتباطات ماهواره ها و ايستگاه هاي زميني

مژگان اقاباباگلي, احمد صادقيه, طاها كشاورز (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 17254)

20. توسعه مدل رياضي مساله سيستم توليد سلولي پايدار با فرض در نظر گرفتن نقش وسايل جابجا كننده مواد

احمد صادقيه, سعيد دهنوي آراني (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 17497)

21. ارائه يك مدل يكپارچه برنامه ريزي و زمانبندي هاب انرژي و زمانبندي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه

سيما اميري پپدني, محبوبه هنرور, احمد صادقيه (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 17543)

22. مدل رياضي به منظور بهينه سازي زنجيره تامين پلاكت در بيمارستانها با در نظر گرفتن عمر پلاكت مصرفي توسط بيماران

فرزاد رزم آهنگ, احمد صادقيه, محبوبه هنرور (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 17596)

23. مروري بر مل سازي يكپارچه.....

محمدمهدي لطفي, اميرحمزه نوري, احمد صادقيه (1396)، سومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 17433)

24. بهينه سازي زمانبندي ارتباطات چند ماهواره و چند ايستگاه زماني با انرژي و داده ايستا و مشابه بودن ماهواره ها

مژگان اقاباباگلي, احمد صادقيه (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 14727)

25. اولويتبندي استفاده از خودروهاي هيبريدي )خورشيدي برقي( در شهرهاي استان يزد

طناز مولائي, حسن خادمي زارع, احمد صادقيه (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 15506)

26.

ايمان برهاني, مهدي نخعي نژاد, احمد صادقيه (1395)، سومين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري، مشهد (شماره: 14937)

27. تخصيص بهينه سيستم فتوولتاييك به شبكه برق سراسري با در نظر گرفتن قابليت اطمينان به روش الگوريتم تبريد تدريجي

ابولفضل اسدي زارچ, زهرا يگانه, احمد صادقيه (1395)، چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 12721)

28.

محسن فرقاني, محمدعلي وحدت, احمد صادقيه (1395)، سومين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد، مشهد (شماره: 17338)

29. سهم بندي الودگي پتروشيمي شيراز در سايش سطوح بناهاي تخت جمشيد با استفاده از خروجي مدل

سيدمجيد ميرركني, علي مصطفائي پور, ارين رضايي, احمد صادقيه (1395)، همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم مديريت و حسابداري اقتصاد و كار افريني، تهران (شماره: 12402)

30. اندازه گيري كيفيت زندگي شهرستان هاي استان يزد با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده ها

ايمان برهاني, مهدي نخعي نژاد, احمد صادقيه (1395)، همايش ملي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404، يزد (شماره: 12424)

31. اندازه گيري كيفيت زندگي

ايمان برهاني, مهدي نخعي نژاد, احمد صادقيه (1395)، همايش ملي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404، يزد (شماره: 15540)

32. تاثير تخصيص سيتم فتوولتاييك به شبكه برق سراسري در شاخص قابليت اطمينان ميزان انرژي تامين نشده

ابوالفضل اسدي زارچ, زهرا يگانه, احمد صادقيه (1395)، اولين كنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهكارها و چالش ها، اردبيل (شماره: 12425)

33. مدل سازي نقش تحقيق و توسعه بر افزايش بهرهوري در صنعت گاز استان يزد با استفاده از رويكرد تفكر سيستمي

رضا پولادي, محمدرضا اولياء, آزاده زارع, احمد صادقيه (1395)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات، تهران (شماره: 12075)

34. مدل سازي انتشار الاينده هاي ..................

افشين رضائي, احمد صادقيه (1395)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت، تهران (شماره: 11804)

35. رتبه بندي و انتخاب تامين كنندگان دو لايه از زنجيره تامين سبز با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره و مدل رياضي

فرزانه نعماني فر, احمد صادقيه (1395)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت، تهران (شماره: 12076)

36. اولويت بندي شهر هاي استان فارس جهت به كارگيري انرژي خورشيدي

هوشنگ غلام عابدي, علي مصطفائي پور, محمدعلي وحدت, احمد صادقيه (1394)، پنجمين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي، تهران (شماره: 11356)

37. آناليزحساسيت معيارهاي موثر بر اولويتبندي استفاده از انرژي خورشيدي در شهرهاي استان فارس

هوشنگ غلام عابدي, علي مصطفائي پور, محمدعلي وحدت, احمد صادقيه (1394)، پنجمين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي، تهران (شماره: 11358)

38. Competitive three echelon supply chain network design

, Mohammad Hossein Abooie, Davood, Ahmad Sadeghieh (2016), 12th international conference on industrial engineering, تهران (No: 11204)

39. ارائه الگوريتم فراابتكاري چندهدفه براي حل مس له موازنه زمان- هزينه- كيفيت پروژه با در نظر گرفتن محدوديت

عليرضا اميري, محمدعلي وحدت, احمد صادقيه (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 11381)

40. موازنه زمان- هزينه- كيفيت پروژه با در نظر گرفتن افراز فعاليتها

عليرضا اميري, محمدعلي وحدت, احمد صادقيه (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 9747)

41. استفاده از شاخص بهره وري مالم كوييست با در نظر گرفتن خروجي هاي مطلوب و نا مطلوب

حسين ابوئي مهريزي, زهرا سعادت , احمد صادقيه (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 11306)

42. مدل رياضي چند هدفه جهت يكپارچه سازي انتخاب تامين كنندگان زنجيره تامين سه سطحي

حميد تيكني, احمد صادقيه (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 12410)

43. موازنه زمان- هزينه- كيفيت پروژه گسسته با در نظر گرفتن روابط پيشنيازي تعميميافته و محدوديت منابع

عليرضا اميري, محمدعلي وحدت, احمد صادقيه (1394)، دومين همايش ملي پژوهش هاي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 9752)

44. ارائه يك چارچوب توسعه يافته براي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين بر پايه

محمدرضا اولياء, احمد صادقيه, سعيد اتحادي (1394)، چهارمين كنفرانس ملي مديريت و حسابداري، 2 مركزي (شماره: 9489)

45. بررسي رابطه بين ابعاد عدالت سازماني و عوامل موتر بر بهره وري كاركنان بر اساس مدل معادلات ساختاري

محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع, احمد حسيني, احمد صادقيه (1393)، كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت، تهران (شماره: 10975)

46.

احمد صادقيه, فرزانه نعماني فر (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7833)

47. مدلسازي و بهينه سازي زنجيره تامين با در نظر گرفتن جنبه هاي مالي

احمد صادقيه, علي صدري اصفهاني, احمد رضا رضايي (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 9426)

48. Competitive three echelon supply chain network design considering service level and disruption

Ahmad Sadeghieh, , Davood, Mohammad Hossein Abooie (2015), 11th international industrial engineering conference, تهران (No: 9427)

49. رتبه بندي تامين كنندگان سبز با استفاده از روش تاپسسيس.....

احمد صادقيه, فرزانه نعماني فر (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10077)

50. ارايه الگوريتم فراابتكاري چند هدفه براي حل مساله موازنه-هزينه -كيفيت پروژه با در نظر گرفتن محدوديت منابع و افراز فعايت ها

محمدعلي وحدت, احمد اميري, احمد صادقيه (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 11420)

51. ريش تركيبي خط تعادل ي مسير بحراوي در زماوب ذي پريش ا ي خطي با رييكرد ب ي س ازي

احمد صادقيه, مجيد حسامي (1393)، اولين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد، توسعه كسب و كار، (شماره: 9486)

52. ارائه مدلي جهت انتخاب پروژها هاي شش سيگما بر اساس تصميم گيري چندمعياره

حميد قانعي يخداني, محمد صابر فلاح نژاد, احمد صادقيه (1392)، دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها، نجف آباد (شماره: 3277)

53. كاربرد مدل توري راف ماشين بردار پشتيبان براي شناسايي الگو

م توكلي, احمد صادقيه, محمد صابر فلاح نژاد (1392)، دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها، نجف آباد (شماره: 3278)

54. مساله مكان يابي.........

پوران رجايي بهبهاني , عليرضا دوزنده, حسين طرف دار, احمد صادقيه (1392)، كنفرانس ملي نو آوري در مهندسي كامپيوتر وفناوري اطلاعات، تنكابن (شماره: 5631)