لینک های ضروری
احمد صادقیه
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. Hybrid swarm intelligence-based clustering algorithm for energy management in wireless sensor networks

Amirhossein Barzin, Ahmad Sadeghieh, Hasan Khademi Zare, (2019)., journal of industrial and systems engineering, 12(3), 78-106

2. CARBON EMISSION MANAGEMENT FOR GREENING SUPPLY CHAINS AT THE OPERATIONAL LEVEL

, Ahmad Sadeghieh, (2018)., Environmental Engineering and Management Journal, 17(), 1-10

3. مدلسازی ریاضی و ارایه یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر جمعیت برای مسله مسیریابی-موجودی چندمحصولی، چندوسیلهای همراه با جریان معکوس

محسن فرقانی, محمدعلی وحدت , احمد صادقیه (1397).، پژوهشنامه حمل و نقل، (54)، 177-194

4. استفاده از مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح جهت بهینه سازی زاویه و شدت پرتو در پرتو درمانی با شدت مدوله شده

ابوالفضل نیک فرجام, زهرا سواری, احمد صادقیه (1397).، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، 26()، 27-39

5. Developing the Inventory Routing Problem with Backhauls Heterogeneous Fleet and Split Service

Amir hossen Forghni, , Ahmad Sadeghieh (2018)., International Journal of Engineering, Transactions B: Applications, 31(6), 949-958

6. Providing an integrated Model for Planning and Scheduling Energy Hubs and preventive maintenance

Sima Amiri, , Ahmad Sadeghieh (2018)., ENERGY, 163(15), 1093-1114

7. A comprehensive model of demand prediction based on hybrid artificial intelligence and metaheuristic algorithms: A case study in dairy industry

Alireza Goli, Hasan Khademi Zare, Reza Tavakkoli-Moghaddam, Ahmad Sadeghieh (2018)., journal of industrial and systems engineering, 11(4), 190-203

8. Modelling and Decision-making on Deteriorating Production Systems using Stochastic Dynamic Programming Approach

, Ahmad Sadeghieh, Mohammad Saber Fallah Nejad, Mohammad Hossein Abooie (2018)., International Journal of Engineering (IJE), 31(12), 2052-2058

9. A hybrid heuristic algorithm to solve capacitated locationrouting problem with fuzzy demand

ali nadizadeh, Ahmad Sadeghieh, ali sabzevari zadeh (2017)., international journal of industrial mathematics, 9(1), 1-21

10. برنامه ریزی یک پارچه حمل و نقل و موجودی در یک زنجیر تامین با در نظر گرفتن انتشار کربن

سید حسام الدین انوار, احمد صادقیه, سید علی ترابی, محمدعلی وحدت (1395).، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 2/1(1-32)، 1-11

11. رتبه بندی ابعادعدالت سازمانی بابه کارگیری تکنیک تاپسیس ( مورد مطالعه کمیته امداد امام خمینی کل استان خراسان رضوی)

احمد حسینی, حسن خادمی زارع, احمد صادقیه, محمدباقر فخرزاد (1396).، مدیریت فرهنگ سازمانی، 15(2)، 393-417

12. رتبه بندی ابعاد عدالت سازمانی با به کارگیری تکنیک تاپسیس

سیدعلی حسینی, حسن خادمی زارع, احمد صادقیه, محمدباقر فخرزاد (1396).، مدیریت فرهنگ سازمانی، 15(2)، 393-417

13. Fuzzy multi-objective linear programming for a stochastic hub maximal covering problem with uncertain shipments

, Mohammad Mehdi Lotfi, Ahmad Sadeghieh (2016)., International Journal of Industrial and Systems Engineering, 4(23), 482-499

14. Monitoring two-stage

Ahmad Sadeghieh, , , (2016)., Journal of Industrial Engineering International, (31), 1-10

15. برنامه ریزی زنجیره تامین حلقه بسته با تقاضای قطعی پویا و قیمت پیوسته نزولی

حمیدرضا کمالی, احمد صادقیه, حسن خادمی زارع, محمدعلی وحدت (1394).، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، (31)، 1-9

16. Monitoring Two Stage Processes with a Profile at the Second Stage

Ahmad Sadeghieh, , (2015)., COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, (), -

17. A hybrid approaches to support recovery strategies

Hasan Hosseini Nasab, , Ahmad Sadeghieh (2015)., JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2(24), 1-13

18. IMMIGRANT POPULATION SEARCH ALGORITHM FOR SOLVINGCONSTRAINED OPTIMIZATION PROBLEMS

, Ahmad Sadeghieh, , Hasan Khademi Zare (2015)., APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, (29), 234-258

19. A modified NSGA-II solution for a new multi-objective hub maximal covering problem under uncertain shipments

Ahmad Sadeghieh, , Mohammad Mehdi Lotfi (2014)., International Journal of Industrial Engineering and Productional Research, 76(10), -

20. Developing an integrated ..

, Ahmad Sadeghieh (2014)., INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, (10), -

21. Deterministic and Metaheuristic Solutions for Closed-loop Supply Chains with

, Ahmad Sadeghieh, , Hasan Khademi Zare (2014)., International Journal of Engineering, Transactions B: Applications, 12(27), 1905-1914

22. A location-routing problem model with multiple periods and fuzzy demands

Hasan Hosseini Nasab, , Ahmad Sadeghieh, Mohammad Bagher Fakhrzad (2014)., Journal of Data Envelopment Analysis and Decision Science, 2014(10), 1-24

23. Modeling the Production and Distribution in Three-Level Supply Chain Based on Lean Thinking and Its Solution Using Lingo and GA

Ahmad Sadeghieh, Mohammad Bagher Fakhrzad (2014)., , 25(3), 365-375

24. اولویت بندی عوامل موتر بر مکان یابی مراکز اورزانس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

حسن حسینی نسب, صبا لولویی, احمد صادقیه (1393).، مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، (29)، 55-68

25. تولید و توزیع در زنجیره تامین سه سطحی بر اساس تفکر ناب با رویکرد GA

پگاه مرادیان بروجنی, احمد صادقیه, محمدباقر فخرزاد (1393).، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 25(3)، 365-375

26. A new multi-object ..

Mohammad Bagher Fakhrzad, Ahmad Sadeghieh, Golnaz alsadat Emami (2013)., International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, 26(2), -

27. Introduce and compare

Ahmad Sadeghieh, (2013)., RESEARCH JOURNAL OF RECENT SCIENCES, 2(6), -

28.

مجتبی زارعیان جهرمی , محمد صابر فلاح نژاد, احمد صادقیه (1392).، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 2(3)، -

29. Providing a Model for Identification and Evaluation of Risks in Construction Projects

, , Ahmad Sadeghieh (2013)., RESEARCH JOURNAL OF APPLIED SCIENCES ENGINEERING AND TECHNOLOGY , 3(6), -

30. Deterministic and meta

Hasan Khademi Zare, , , Ahmad Sadeghieh (2013)., International Journal of Engineering, Transactions B: Applications, 27(12), -

31.

محمدعلی وحدت , سید حسام الدین انوار, احمد صادقیه ( ).، تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، ()، -

32. تولید و توزیع...........................

محمدباقر فخرزاد, پگاه مرادیان بروجنی, احمد صادقیه ( ).، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، ()، -

33. A hybrid approach to support recovery strategies (A case study)

, Hasan Hosseini Nasab, Ahmad Sadeghieh ( )., JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, (), -

34. پایش فرایند های دو مرحله یی با مشخصه ی کیفی پروفایلی در مرحله ی دوم

یاسر صمیمی, امیر حسین امیری, ابراهیم اسماعیلی, احمد صادقیه ( ).، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 21(2)، 2-11