دسترسی سریع
محمد‌علی صادق‌زاده

محمد‌علی صادق‌زاده

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۸دانشگاه واریک انگلستانحالت جامد
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه اصفهانحالت جامد
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۵دانشگاه کرمانفیزیک کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971399دانشگاه یزدرئیس بخش حالت جامد
13941396دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فیزیک
13911391دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فیزیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نیمه رسانا
حالت جامد
ریاضیات

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مشخصه يابي نيمه رسانا ها
انرژي تجديد پذير خورشيدي گرمايي
سيستم هاي نوين آبياري

اطلاعات تماس

msadeghzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232781 38200132