دسترسی سریع
سید علیرضا صدرالسادات
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی