دسترسی سریع
حمید سعیدی سورک

حمید سعیدی سورک

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق مخابرات (سیستم)
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق مخابرات (سیستم)
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی پردازش سیگنال
13971400دانشگاه یزدرئیس بخش مخابرات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
رادیو نرم‌افزاری
پردازش سیگنال پیشرفته
مدارهای الکتریکی
مبانی برق - مخابرات ۱
تجزیه تحلیل سیگنال و سیستم

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سيستم هاي مخابراتي نسل جديد
پردازش سيگنال روي گراف
كاربرد پردازش سيگنال در ساير رشته ها
سيستم هاي رادار

اطلاعات تماس

saeedi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/saeedi_sourck ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۳
31233020 38200144
اتاق مجازی