لینک های ضروری
حمید سعیدی سورک

حمید سعیدی سورک

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق مخابرات (سیستم)
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق مخابرات (سیستم)
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش مخابرات
1397-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی پردازش سیگنال

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
رادیو نرم‌افزاری
پردازش سیگنال پیشرفته
مدارهای الکتریکی
مبانی برق - مخابرات ۱
تجزیه تحلیل سیگنال و سیستم

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مخابرات بی‌سیم باند وسیع
سیستم‌های مبتنی بر رادیو نرم‌افزاری
تبدیل‌های زمان - فرکانس

اطلاعات تماس

saeedi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/saeedi_sourck ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۳
31233020 38200144