دسترسی سریع
سعید سعیدا اردکانی
استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

1. بررسي راهكارهاي حداكثري جوانان به آموزش فني و حرفه اي (1395/02/07)

2. ارزيابي عملكرد سازمان با رويكرد كارت امتيازي متوازن (1393/04/16)

3. بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد سازماني در شركت سنگ آهن مركزي ايران (1392/12/24)

4. استقرار پياده سازي سيستم مديريت دانش مبتني برنقشه (1389/06/07)