لینک های ضروری
سید محسن سعیدی مدنی

سید محسن سعیدی مدنی

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه رانچی هندوستانمردم‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۶۴۱۳۶۷دانشگاه رانچی هندوستانمردم‌شناسی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۲دانشگاه رانچی هندوستانجامعه‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13761393دانشگاه یزدمدیر گروه مردم‌شناسی
13761384دانشگاه یزدسرپرست و رییس دانشکده علوم اجتماعی
13791382دانشگاه یزدنماینده اساتید مجتمع علوم انسانی در ستاد رفاهی دانشگاه یزد
13751377دانشگاه یزدرییس اداره بورس‌ها دانشگاه یزد
13741377دانشگاه یزدرییس روابط بین‌الملل دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان
انسان‌شناسی
جمعیت‌شناختی
مردم‌شناسی شیعیان
مردم‌شناسی اعتقادات دینی
زبان‌شناسی از دیدگاه انسان‌شناسی
مردم‌شناسی فرهنگی
نظریه‌های مردم‌شناسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مردم‌شناسی فرهنگی
مردم‌شناسی اعتقادات دینی فرهنگ عامه
مردم‌شناسی روستایی
مردم‌شناسی شهری

اطلاعات تماس

m.saeidi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.saeidi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۳
31233368 38210643