لینک های ضروری
هادی صفدرخانی

هادی صفدرخانی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۴دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی برق- الکترونیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی برق- الکترونیک
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی برق مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق
1398-دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند
13951398دانشگاه یزدرییس بخش برق الکترونیک و کنترل

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های دیجیتال ۱ و ۲
طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال
الکترونیک ۳

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
طراحی سیستم‌های دیجیتال
شبکه‌های صنعتی

اطلاعات تماس

safdarkhani [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/safdarkhani
https://pws.yazd.ac.ir/safdarkhani ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۱
31233951 38200144