دسترسی سریع
سیدعلی صالحی منشادی

سیدعلی صالحی منشادی

مربی، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت و الکترونیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد--دانشگاه شیرازمهندسی برق- الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس