لینک های ضروری
سیدعلی صالحی منشادی

سیدعلی صالحی منشادی

مربی، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت و الکترونیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد--دانشگاه شیرازمهندسی برق- الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

asalehee [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/salehee
-