لینک های ضروری
محمد‌علی سلمانی مروست

محمد‌علی سلمانی مروست

استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۷۱۳۸۲دانشگاه تربیت مدرسزبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه تربیت مدرسعلوم قرآن و حدیث
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه علامه طباطباییزبان و ادبیات عربی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو کمیسیون موارد خاص
1393-دانشگاه یزدعضو کمیسیون موارد خاص
13931396دانشگاه یزدرئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
13881390دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات عربی
13831386دانشگاه یزدرییس مرکز بهداش، درمان و مشاوره
13741377دانشگاه یزدمسئول آموزش دانشکده الهیات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
صرف و نحو
ادبيات قرآنی
زبان‌شناسی
مکالمه
ادبيات معاصر
علوم بلاغت
متون اسلامی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

salmani_m [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/salmani ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232154 38212788