دسترسی سریع
حسن سماورچی

حسن سماورچی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۶۱۳۷۳دانشگاه عثمانیه هندوستانشبکه‌های کامپیوتری
کارشناسی ارشد۱۳۶۱۱۳۶۵دانشگاه عثمانیه هندوستانتکنولوژی برق
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۱دانشگاه عثمانیه هندوستانعلوم کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی اینترنت
زبان تخصصی
سیستم‌های چند رسانه‌ای

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس