دسترسی سریع
حسن سماورچی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر