لینک های ضروری
حسن سماورچی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر