دسترسی سریع
محمد‌حسین سرائی

محمد‌حسین سرائی

استاد، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه اصفهانبرنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه شهید بهشتیجغرافیای انسانی اقتصادی
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۷دانشگاه یزدجغرافیا

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های پیام‌نور استان
1386-جغرافیای ایرانعضو هیات تحریریه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
1401-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی هنر، معماری و شهرسازی دور نهم هیأت ممیزه
13881393دانشگاه یزدمدیر گروه جغرافیا
13811388دانشگاه یزدمعاون گروه جغرافیا
13861387دانشگاه یزدمعاون مدیر کل دانشجویی
13741376دانشگاه پیام نورمدیر گروه علوم انسانی
1400-دانشگاه خوارزمیعضو هیات تحریریه مجلة علمی پژوهشی فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده
1400-نیروی انتظامیعضو هیات تحریریه مجلة علمی پژوهشی پژوهشنامه مطالعات مرزی
1400-نیروی انتظامیعضو هیات تحریریه مجلة علمی پژوهشی علوم و فنون مرزی
1399-دانشگاه شهید چمران اهوازعضو هیات تحریریه مجلة علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای
1395-دانشگاه یزدعضو هیات تحریریه مجلة علمی پژوهشی معماری اقلیم گرم و خشک
1394-دانشگاه اصفهانعضو هیات تحریریه مجلة علمی پژوهشی مطالعات و پژوهشهای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
1394-دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقیعضو هیات تحریریه مجله انگلیسی زبان Journal of Disaster and Emergency Research
1393-دانشگاه باهنر کرمانعضو هیات تحریریه مجلة علمی پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهر
1391-دانشگاه یزدسردبیر کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی
1391-دانشگاه یزدعضو هیات تحریریه مجلة علمی پژوهشی کاوشهای جغرافیائی مناطق بیابانی
1390-انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهریعضو هیات تحریریه مجلة علمی پژوهشی شهر پایدار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌ریزی مسکن (دکتری)
سیستم‌های شهری (دکتری)
روش‌شناسی تحقیق (دکتری)
سیاست‌های مسکن (کارشناسی ارشد)
کاربری اراضی شهری (کارشناسی ارشد)
تکنیک ها و فنون برنامه‌ریزی شهری (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی منطقه‌ای (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی شهرهای کوچک و میانی (کارشناسی)
برنامه‌ریزی مسکن و اسکان غیر رسمی (کارشناسی)
برنامه‌ریزی منطقه‌ای (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
برنامه ريزي شهري و منطقه اي
زمين و مسكن
گردشگري شهري
مديريت بحران

اطلاعات تماس

msaraei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/msaraei ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232092 31232091
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 11)