دسترسی سریع
محمد‌حسین سرائی

محمد‌حسین سرائی

استاد، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه اصفهانبرنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه شهید بهشتیجغرافیای انسانی اقتصادی
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۷دانشگاه یزدجغرافیا

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه نظارت بر دانشگاه‌های پیام‌نور استان
1386-جغرافیای ایرانعضو هیات تحریریه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
13881393دانشگاه یزدمدیر گروه جغرافیا
13811388دانشگاه یزدمعاون گروه جغرافیا
13861387دانشگاه یزدمعاون مدیر کل دانشجویی
13741376دانشگاه پیام نورمدیر گروه علوم انسانی
1391-دانشگاه یزدسردبیر کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌ریزی مسکن (دکتری)
سیستم‌های شهری (دکتری)
روش‌شناسی تحقیق (دکتری)
سیاست‌های مسکن (کارشناسی ارشد)
کاربری اراضی شهری (کارشناسی ارشد)
تکنیک ها و فنون برنامه‌ریزی شهری (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی منطقه‌ای (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی شهرهای کوچک و میانی (کارشناسی)
برنامه‌ریزی مسکن و اسکان غیر رسمی (کارشناسی)
برنامه‌ریزی منطقه‌ای (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
برنامه ريزي شهري و منطقه اي
زمين و مسكن
گردشگري شهري
مديريت بحران

اطلاعات تماس

msaraei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/msaraei ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232092 31232091
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)