دسترسی سریع
محمد‌حسین سرائی
استاد، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

1. ارزيابي جايگاه بافت تاريخي شهر يزد در روند تخريب خلاق از منظر نگرش ساكنان

محمد رضا رضائي, محمدحسين سرائي, عليرضا عسگري سوادجاني (1399)، نهمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت شهري، مشهد (شماره: 24122)

2. تبيين نظري استراتژهاي توسعه ميان افزا در چارچوب نوشهرگرايي

فاطمه اسمعيل پور, محمدحسين سرائي, نجما اسمعيل پور (1398)، اولين همايش بين المللي و پنجمين همايش معماري و شهر پايدار، 2 مركزي (شماره: 23474)

3. تحليل نقش پياده راه هاي شهري در سرزندگي شهري(مطالعه موردي خيابان چهارباغ عباسي شهر اصفهان)

محمدحسين سرائي, الهام شيرواني پور (1397)، ششمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا، معماري و شهرسازي ايران، تهران (شماره: 19343)

4. واكاوي تاثير گذاري احساس دلبستگي محله اي در ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان در امور شهري(مطالعه موردي شهر اصفهان)

محمدحسين سرائي, سميه احمدي نژاد, سيد محمد حسيني پور هدش (1397)، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران، تهران (شماره: 19846)

5. مطالعه كارايي عوامل اجتماعي بر ميزان همكاري شهروندان در مديريت امور شهري(مطالعه موردي شهر اصفهان)

محمدحسين سرائي, سميه احمدي نژاد, سيد محمد حسيني پور هدش (1397)، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران، تهران (شماره: 19847)

6. سنجش شاخص اقتصادي و اجتماعي موثر بر كيفيت زندگي زنان شهر اردكان

محمدحسين سرائي, زيبا خدمت مختاري (1397)، نخستين همايش ملي آينده نگاري راهبردي در حوزه علوم جغرافيايي و مطالعات شهري-منطقه اي، كرمان (شماره: 18545)

7. ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در بازآفريني بافت فرسوده شهر جيرفت با تاكيد بر رويكرد رويدادمداري

محمدحسين سرائي, مصيب خالصي, محبوبه نوري (1397)، نخستين همايش ملي آينده نگاري راهبردي در حوزه علوم جغرافيايي و مطالعات شهري-منطقه اي، كرمان (شماره: 18605)

8. ارزيابي اثربخشي پياده راه برافزايش سرزندگي شهري (موردپژوهي خيابان چهارباغ عباسي شهر اصفهان)

محمدحسين سرائي, الهام شيرواني پور (1397)، نخستين همايش ملي آينده نگاري راهبردي در حوزه علوم جغرافيايي و مطالعات شهري-منطقه اي، كرمان (شماره: 18606)

9. بررسي نقش عوامل و شاخص هاي موثر بر روند توسعه آتي گردشگري شهر ني ريز

محمدحسين سرائي, زهرا آسياباني, محبوبه نوري (1397)، نخستين همايش ملي آينده نگاري راهبردي در حوزه علوم جغرافيايي و مطالعات شهري-منطقه اي، كرمان (شماره: 18607)

10. ارزيابي نقش زنان در مديريت پسماند خشك شهري از مبدا (مورد پژوهي: آزادشهريزد)

محمدحسين سرائي, الهام حيدري هامانه (1397)، اولين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم كشاورزي و منابع طبيعي با محوريت فرهنگ زيست محيطي، تهران (شماره: 18947)

11. تاثير ويژگي هاي اجتماعي بازديدكنندگان بر ارزش اقتصادي باغ هاي تاريخي (تطبيق باغ تاريخي اكبريه بيرجند در شرق كشور و باغ تاريخي صدري تفت در مركز كشور)

محمدحسين سرائي, زهره بهراميان (1397)، دهمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران و دومين همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي مناطق مرزي ايران، بيرجند (شماره: 18951)

12. ارزيابي تطبيقي ميزان انطباق تراكم جمعيتي با تراكم ساختماني در محلات قديمي و جديد (مطالعه موردي پشت باغ و فاز يك آزادشهر)

محمدحسين سرائي, فريده فلاح حسيني (1396)، پنجمين كنگره سالانه بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 16289)

13. ارزيابي نظام يكپارچه اطلاعات در مديريت بحران شهر تهران

سيده سميه منافي, محمدحسين سرائي (1396)، كنگره ملي مديريت و برنامه ريزي شهري نوين، تهران (شماره: 19403)

14. تحليلي بر سياست هاي متراكم سازي در برنامه هاي توسعه شهري بعد از انقلاب اسلامي ايران

محمدحسين سرائي, زهرا جمشيدي, سجاد جليليان (1396)، كنگره ملي مديريت و برنامه ريزي شهري نوين، تهران (شماره: 19406)

15. راهكار راهبردي رشد و توسعه گردشگري در شهرستان سرخس

صديقه جاويد, محمدحسين سرائي (1396)، اولين كنفرانس بين المللي و هشتمين كنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري، مشهد (شماره: 16800)

16. عوامل موثر،معيارها و شاخص هاي زمينه ساز توسعه خلاق در بافت تاريخي

مهرنوش حقيقي, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395)، چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 13741)

17. مروري بر معيارهاي پايداري در محلات شهري

محبوبه قانع, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395)، چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 13899)

18. پيشينه مطالعاتي شهرهاي خلاق جهان

مهرنوش حقيقي شيراز, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395)، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز (شماره: 16334)

19. مروري بر پيشينه گردشگري در جهان و ايران

مهرنوش حقيقي شيراز, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395)، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز (شماره: 16335)

20. مروري بر مفاهيم،اهداف و عوامل موثردر برنامه ريزي توسعه

مهرنوش حقيقي شيراز, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395)، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز (شماره: 16336)

21. ديدگاه هاي مختلف در تشريح كيفيت زندگي

محبوبه قانعي, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395)، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز (شماره: 16338)

22. تاثير سياست هاي واگذاري زمين و مسكن دولتي در گسترش كالبدي شهرهاي ايران (نمونه موردي شهر يزد)

ناصر اسلامي نصرت آبادي, محمدحسين سرائي, محمدرضا نقصان محمدي (1395)، دومين گنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري، تبريز (شماره: 12577)

23. ارزيابي جايگاه گردشگري تاريخي يزد با تاكيد بر خانه هاي سنتي

محمدحسين سرائي, پژمان رضايي, ثنا غياثي كفرودي (1394)، معماري و شهرسازي بومي ايران، يزد (شماره: 11816)

24. بررسي ميزان جذابيت عناصر گردشگري شهر يزد از نظر گردشگران خارجي

محمدحسين سرائي, ثنا غياثي كفرودي (1394)، معماري و شهرسازي بومي ايران، يزد (شماره: 11817)

25. مقايسه تيپولوژي مسكن اجتماعي با گونه هاي سنتي مسكن در شهر يزد

محمدحسين سرائي, منا جمالي (1394)، همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران، يزد (شماره: 11929)

26. تقاضاي مسكن اجتماعي و ارتباط آن با عوامل خدمات رفاهي در شهر سنتي يزد( مطابق با فاكتورهاي خدماتي بومي)

محمدحسين سرائي, منا جمالي (1394)، همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران، يزد (شماره: 11930)

27. برنامه ريزي و مديريت شهري منطبق بر فرهنگ گرايي در ساماندهي بافت هاي فرسوده و تاريخي) نمونه موردي آران و بيدگل

حسين ستوده آراني, محمدحسين سرائي, محمود سركاري, امير اشنوئي نوش آبادي (1394)، دومين همايش بين المللي معماري و شهر پايدار، تهران (شماره: 11931)

28. پيش درآمدي بر هويت بخشي به ساختار كالبدي شهرها با رويكردي به شهر اسلامي

مهدي عليان علي آبادي, محمدحسين سرائي (1394)، اولين همايش ملي تمدن اسلامي نوين، تهران (شماره: 9330)

29. ارزيابي ارتباط بين مكان گزيني پل عابر پياده و نوع كاربري زمينهاي مجاور (مطالعه موردي ميدان شهداي محراب تا چهاراه معلم شهر يزد)

نرگس قاسمي, محمدحسين سرائي (1394)، كنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي، (شماره: 9327)

30. شناسايي شاخصهاي موثر بر مكان گزيني پل عابرپياده جهت تسهيل پياده رويي

نرگس قاسمي, محمدحسين سرائي (1394)، كنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي، (شماره: 9329)

31. بررسي فضاهاي شهري در حفظ و ارتقاي خاطرات جمعي، مطالعه موردي مجموعه ميدان امير چقماق

محمدحسين سرائي, مسعود احمدي, منا جمالي, محمد رضا پيرنيا (1393)، جغرافيا و توسعه، (شماره: 9332)

32. نگاهي به فرصتها و چالش هاي گردشگري ورزشي با تاكيد بر مسابقات جام جهاني فوتبال(نمونه موردي جام جهاني 2014 برزيل)

محمدحسين سرائي, يونس شاكري (1393)، دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا و گردشگري، تهران (شماره: 9333)