دسترسی سریع
محمد‌حسین سرائی
دانشیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

1. تحليل نقش پياده راه هاي شهري در سرزندگي شهري(مطالعه موردي خيابان چهارباغ عباسي شهر اصفهان)

محمدحسين سرائي, الهام شيرواني پور (1397).، ششمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا، معماري و شهرسازي ايران، تهران

2. واكاوي تاثير گذاري احساس دلبستگي محله اي در ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان در امور شهري(مطالعه موردي شهر اصفهان)

محمدحسين سرائي, سميه احمدي نژاد, سيد محمد حسيني پور هدش (1397).، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران، تهران

3. مطالعه كارايي عوامل اجتماعي بر ميزان همكاري شهروندان در مديريت امور شهري(مطالعه موردي شهر اصفهان)

محمدحسين سرائي, سميه احمدي نژاد, سيد محمد حسيني پور هدش (1397).، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران، تهران

4. سنجش شاخص اقتصادي و اجتماعي موثر بر كيفيت زندگي زنان شهر اردكان

محمدحسين سرائي, زيبا خدمت مختاري (1397).، نخستين همايش ملي آينده نگاري راهبردي در حوزه علوم جغرافيايي و مطالعات شهري-منطقه اي، كرمان

5. ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در بازآفريني بافت فرسوده شهر جيرفت با تاكيد بر رويكرد رويدادمداري

محمدحسين سرائي, مصيب خالصي, محبوبه نوري (1397).، نخستين همايش ملي آينده نگاري راهبردي در حوزه علوم جغرافيايي و مطالعات شهري-منطقه اي، كرمان

6. ارزيابي اثربخشي پياده راه برافزايش سرزندگي شهري (موردپژوهي خيابان چهارباغ عباسي شهر اصفهان)

محمدحسين سرائي, الهام شيرواني پور (1397).، نخستين همايش ملي آينده نگاري راهبردي در حوزه علوم جغرافيايي و مطالعات شهري-منطقه اي، كرمان

7. بررسي نقش عوامل و شاخص هاي موثر بر روند توسعه آتي گردشگري شهر ني ريز

محمدحسين سرائي, زهرا آسياباني, محبوبه نوري (1397).، نخستين همايش ملي آينده نگاري راهبردي در حوزه علوم جغرافيايي و مطالعات شهري-منطقه اي، كرمان

8. ارزيابي نقش زنان در مديريت پسماند خشك شهري از مبدا (مورد پژوهي: آزادشهريزد)

محمدحسين سرائي, الهام حيدري هامانه (1397).، اولين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم كشاورزي و منابع طبيعي با محوريت فرهنگ زيست محيطي، تهران

9. تاثير ويژگي هاي اجتماعي بازديدكنندگان بر ارزش اقتصادي باغ هاي تاريخي (تطبيق باغ تاريخي اكبريه بيرجند در شرق كشور و باغ تاريخي صدري تفت در مركز كشور)

محمدحسين سرائي, زهره بهراميان (1397).، دهمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران و دومين همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي مناطق مرزي ايران، بيرجند

10. ارزيابي تطبيقي ميزان انطباق تراكم جمعيتي با تراكم ساختماني در محلات قديمي و جديد (مطالعه موردي پشت باغ و فاز يك آزادشهر)

محمدحسين سرائي, فريده فلاح حسيني (1396).، پنجمين كنگره سالانه بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران

11. ارزيابي نظام يكپارچه اطلاعات در مديريت بحران شهر تهران

سيده سميه منافي, محمدحسين سرائي (1396).، كنگره ملي مديريت و برنامه ريزي شهري نوين، تهران

12. تحليلي بر سياست هاي متراكم سازي در برنامه هاي توسعه شهري بعد از انقلاب اسلامي ايران

محمدحسين سرائي, زهرا جمشيدي, سجاد جليليان (1396).، كنگره ملي مديريت و برنامه ريزي شهري نوين، تهران

13. راهكار راهبردي رشد و توسعه گردشگري در شهرستان سرخس

صديقه جاويد, محمدحسين سرائي (1396).، اولين كنفرانس بين المللي و هشتمين كنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري، مشهد

14. عوامل موثر،معيارها و شاخص هاي زمينه ساز توسعه خلاق در بافت تاريخي

مهرنوش حقيقي, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395).، چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران

15. بررسي اركان و شاخص هاي شهر خلاق

مهرنوش حقيقي, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395).، چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران

16. اثرات برنامه ريزي گردشگري در بافت هاي تاريخي

مهرنوش حقيقي, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395).، چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران

17. مروري بر معيارهاي پايداري در محلات شهري

محبوبه قانع, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395).، چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران

18. پيشينه طرحهاي ارزيابي كيفيت زندگي در ايران

محبوبه قانعي, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395).، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز

19. شرحي بر مفهوم محله در نظام شهري

محبوبه قانعي, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395).، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز

20. بررسي نظريه ها و مكاتب مطرح شده در چگونگي مداخله با بافت هاي كهن

مهرنوش حقيقي شيراز, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395).، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز

21. پيشينه مطالعاتي شهرهاي خلاق جهان

مهرنوش حقيقي شيراز, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395).، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز

22. مروري بر پيشينه گردشگري در جهان و ايران

مهرنوش حقيقي شيراز, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395).، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز

23. مروري بر مفاهيم،اهداف و عوامل موثردر برنامه ريزي توسعه

مهرنوش حقيقي شيراز, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395).، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز

24. ديدگاه هاي مختلف در تشريح كيفيت زندگي

محبوبه قانعي, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395).، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز

25. An analysis the Distribution of Education Services and Green Spaces in Shahrekord city

Mohammad Alizadeh dizicheh, reza mostofi almamaleki, Mohammad Hossein Saraei (2016)., International Conference on Futures Study Humanities Development,

26. تبيين مفهوم تاب آوري اجتماعي جوامع با تاكيد بر بلاياي طبيعي

محمد رضا رضائي, محمدحسين سرائي, امير بسطامي نيا (1395).، اولين كنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهكارها و چالش ها، اردبيل

27. بررسي مفاهيم و روشهاي اندازه گيري تاب آوري اقتصادي با تاكيد بر بلاياي طبيعي

محمد رضا رضائي, محمدحسين سرائي, امير بسطامي نيا (1395).، اولين كنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهكارها و چالش ها، اردبيل

28. ارزيابي كاهش خطرپذيري لرزه اي شهر تهران

محمدحسين سرائي (1395).، اولين همايش ملي مديريت، بحران، ايمني، بهداشت، محيط زيست و توسعه پايدار، تهران

29. عوامل و شاخصهاي موثر در توسعه پايدار شهري با تاكيد بر توسعه فيزيكي

محمدجواد شيرانيان, محمدحسين سرائي (1395).، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار، مشهد

30. توسعه كالبدي و تعيين مكان بهينه براي اسكان جمعيت شهر تفت تا افق 1400 با تاكيد بر توسعه پايدار شهري

محمد جواد شيرانيان, محمدحسين سرائي (1395).، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار، مشهد

31. تحليلي بر برنامه ريزي كاربري اراضي با تاكيد بر توسعه پايدار شهري(نمونه موردي شهر تفت)

محمد جواد شيرانيان, محمدحسين سرائي (1395).، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار، مشهد

32. برنامه ريزي توسعه پايدار شهري با تاكيد بر توسعه فيزيكي (نمونه موردي شهر تفت)

محمد جواد شيرانيان, محمدحسين سرائي (1395).، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار، مشهد

33. تحليل توسعه پايدار شهري با تاكيد بر توسعه فيزيكي

محمد جواد شيرانيان, محمدحسين سرائي (1395).، اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار، مشهد

34. تحليل نقش سياست هاي واگذاري زمين شهري در برنامه ريزي توسعه كالبدي شهري،نمونه موردي (منطقه سه شهر يزد)

ناصر اسلامي نصرت آبادي, محمدحسين سرائي (1395).، دومين گنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري، تبريز

35. تاثير سياست هاي واگذاري زمين و مسكن دولتي در گسترش كالبدي شهرهاي ايران (نمونه موردي شهر يزد)

ناصر اسلامي نصرت آبادي, محمدحسين سرائي, محمدرضا نقصان محمدي (1395).، دومين گنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري، تبريز

36. نقش آب در شهرآفريني و شهرنشيني

محمدحسين سرائي (1394).، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد

37. ارزيابي جايگاه گردشگري تاريخي يزد با تاكيد بر خانه هاي سنتي

محمدحسين سرائي, پژمان رضايي, ثنا غياثي كفرودي (1394).، معماري و شهرسازي بومي ايران، يزد

38. بررسي ميزان جذابيت عناصر گردشگري شهر يزد از نظر گردشگران خارجي

محمدحسين سرائي, ثنا غياثي كفرودي (1394).، معماري و شهرسازي بومي ايران، يزد

39. مقايسه تيپولوژي مسكن اجتماعي با گونه هاي سنتي مسكن در شهر يزد

محمدحسين سرائي, منا جمالي (1394).، همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران، يزد

40. تقاضاي مسكن اجتماعي و ارتباط آن با عوامل خدمات رفاهي در شهر سنتي يزد( مطابق با فاكتورهاي خدماتي بومي)

محمدحسين سرائي, منا جمالي (1394).، همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران، يزد

41. ارزيابي پراكندگي جمعيت و توزيع فضايي خدمات شهري شهر يزد( مطالعه موردي منطقه دو)

سيد علي حسيني, محمدحسين سرائي, سيد علي الحسيني المدرسي (1394).، اولين كنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي، مديريت شهري، يزد

42. برنامه ريزي توزيع خدمات پارك ناحيه اي در راستاي عدالت اجتماعي در شهر يزد (مطالعه موردي منطقه يك)

سيد علي حسيني, محمدحسين سرائي, سيد علي الحسيني المدرسي (1394).، اولين كنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي، مديريت شهري، يزد

43. برنامه ريزي توزيع خدمات مذهبي در راستاي عدالت اجتماعي با مدل هاي خودهمبستگي فضايي(مطالعه موردي شهر يزد)

سيد علي الحيسني المدرسي, محمدحسين سرائي, سيد علي حسيني (1394).، اولين كنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي، مديريت شهري، يزد

44. ارزيابي فضايي توزيع خدمات آموزشي در راستاي عدالت اجتماعي با استفاده از شبكه دسترسي و مدل موران

سيد علي حسيني, محمدحسين سرائي, سيد علي الحسيني المدرسي (1394).، اولين كنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي، مديريت شهري، يزد

45. برنامه ريزي و مديريت شهري منطبق بر فرهنگ گرايي در ساماندهي بافت هاي فرسوده و تاريخي) نمونه موردي آران و بيدگل

حسين ستوده آراني, محمدحسين سرائي, محمود سركاري, امير اشنوئي نوش آبادي (1394).، دومين همايش بين المللي معماري و شهر پايدار، تهران

46. پيش درآمدي بر هويت بخشي به ساختار كالبدي شهرها با رويكردي به شهر اسلامي

مهدي عليان علي آبادي, محمدحسين سرائي (1394).، اولين همايش ملي تمدن اسلامي نوين، تهران

47. ارزيابي ارتباط بين مكان گزيني پل عابر پياده و نوع كاربري زمينهاي مجاور (مطالعه موردي ميدان شهداي محراب تا چهاراه معلم شهر يزد)

نرگس قاسمي, محمدحسين سرائي (1394).، كنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي،

48. شناسايي شاخصهاي موثر بر مكان گزيني پل عابرپياده جهت تسهيل پياده رويي

نرگس قاسمي, محمدحسين سرائي (1394).، كنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي،

49. تعيين سطح برخورداري محلات شهر شهركرد از شاخص هاي اجتماعي

محمد علي زاده ديزيچه, رضا مستوفي الممالكي, محمدحسين سرائي (1394).، همايش ملي هزاره سوم و علوم انساني، شيراز

50. بررسي فضاهاي شهري در حفظ و ارتقاي خاطرات جمعي، مطالعه موردي مجموعه ميدان امير چقماق

محمدحسين سرائي, مسعود احمدي, منا جمالي, محمد رضا پيرنيا (1393).، جغرافيا و توسعه،

51. نگاهي به فرصتها و چالش هاي گردشگري ورزشي با تاكيد بر مسابقات جام جهاني فوتبال(نمونه موردي جام جهاني 2014 برزيل)

محمدحسين سرائي, يونس شاكري (1393).، دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا و گردشگري، تهران

52. بررسي وضعيت گردشگري و بوم گردشگري شهر ورزنه

محمدحسين سرائي, نرگس قاسمي (1393).، اولين همايش بين المللي علمي- راهبردي توسعه گردشگري جمهوري اسلامي ايران، مشهد

53. تحليلي بر رويكردها و ارزشهاي منظر در الگوهاي برنامه ريزي شهري

محمدحسين سرائي, سعيده مويدفر, مجتبي غفورزاده دره (1393).، كنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار، تهران

54. بررسي ميزان انطباق نابرابري اجتماعي و فضائي نواحي هشت گانه شهر يزد

محمدحسين سرائي, سمانه ايرجي, فرزانه دستا (1393).، ششمين كنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري مشهد، مشهد

55. ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي در محله شهيديه شهر ميبد

محمدحسين سرائي, پوريا پيراسته فر, الناز غلامي , يگانه صباغ (1393).، ششمين كنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري مشهد، مشهد

56. ارزيابي كاربري اراضي شهر شاهديه

محمدحسين سرائي, مجيد ميرجليلي (1392).، اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار، تهران

57. ارزيابي ايمني زمين بازي كودكان در پارك ها (نمونه موردي پاركهاي منطقه يك شهر يزد)

محمدحسين سرائي, صديقه جمشيدي, سمانه تسليم (1392).، اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار، تهران

58. ارزيابي وضعيت نخست شهري در ارتباط با نقش و جايگاه شهرهاي كوچك و مياني در استان يزد

محمد رستگاري, محمدحسين سرائي (1392).، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري، تبريز

59. ارزيابي نقش خدمات شهري و رفاهي در توسعه پايدار نمونه موردي استان يزد

محمد رستگاري, محمدحسين سرائي (1392).، اولين كنفرانس ملي معماري و فضاهاي شهري پايدار، مشهد

60. ارزيابي وضعيت توزيع فضايي- مكاني پسماند در مناطق 22 گانه كلان شهر تهران

محمدحسين سرائي, مهدي عليان علي آبادي, اميررضا خاوريان گرمسير (1392).، اولين كنفرانس ملي خدمات شهري و محيط زيست،

61. برنامه ريزي شهر سالم و توسعه پايدار در شاهديه

محمدحسين سرائي, احسان ميرجليلي, محمد رستگاري, مهدي مولايي (1392).، اولين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار، همدان

62. ارزيابي تفرجگاه هاي گردشگري پيرامون كلان شهر شيراز با استفاده از تلفيق مدل SOWT و AHPمطالعه موردي، تفرجگاه هاي شهرستان پاسارگاد

محمدحسين سرائي, شروين مستغاثي, شيرين مستغاثي, مريم عاجي (1392).، دومين همايش گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، همدان

63. تبيين رابطه بين سرمايه و امنيت خانواده( نمونه موردي محله كوچه بيوك شهر يزد)

محمدحسين سرائي, زهرا طاهرزاده, فريبا بهرامي عطاآبادي (1392).، نخستين همايش ملي خانواده و امنيت، يزد

64. ساماندهي و توانمندسازي بافت فرسوده محله فهادان

محمدحسين سرائي, الناز غلامي , پوريا پيراسته فر, سارا حاجي حسيني, نازنين جويا (1392).، پنجمين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري، مشهد