دسترسی سریع
محمد‌حسین سرائی
استاد، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

1. اجراي الگوريتم TSP در بهينه سازي مسير حركت آزمايشگاه سيار پزشكي در مقطع زماني پس از زلزله با استفاده از GIS و الگوريتم هاي ACO و ICA (مطالعه موردي: شهر گرگان)

محمدحسين سرائي, محمد رضا رضائي, محسن عادلي (1400)، تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، 21(61)، 177-200 (شماره: 23719)

2. آسيب هاي ناشي از توسعه ميان افزا در بافت هاي مياني با كاربست مدل معادلات ساختاري(نمونه موردي: بافت هاي مياني شهر اراك)

فاطمه اسمعيل پور, محمدحسين سرائي, نجما اسمعيل پور (1400)، مطالعات ساختار و كاركرد شهري، 8(26)، 119-145 (شماره: 24726)

3. تبيين نقش منزلت اجتماعي محله در گرايش به بازآفريني آن با كاربست مدل معادلات ساختاري(نمونه مورد مطالعه: بافت مياني شهر اراك)

فاطمه اسمعيل پور, محمدحسين سرائي, نجما اسمعيل پور (1400)، مطالعات شهري، 10(38)، 17-30 (شماره: 25089)

4. تحليلي بر توزيع فضايي خدمات ورزشي در محلات شهر اصفهان

محمدحسين سرائي, حميدرضا غفاريان مالميري, فرزانه دستا (1400)، جغرافياي اجتماعي شهري، 8(1)، 129-151 (شماره: 25091)

5. پهنه بندي مناطق شهري جهت توسعه آتي با استفاده از تكنيك چيدمان فضا. مورد پژوهش: شهر يزد

اكرم كريمخاني, محمدحسين سرائي (1400)، آمايش جغرافيايي فضا، 11(39)، 111-128 (شماره: 25110)

6. فرابيني شاخص هاي شهر يادگيرنده در نواحي شهر يزد

محمدحسين سرائي, شهاب الدين حج فروش (1400)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 9(1)، 87-104 (شماره: 25157)

7. شناسايي و تببين عوامل موثر بر الگوي مسكن در شهرهاي ساحلي (نمونه موردي: شهر بوشهر)

رضا مستوفي الممالكي, محمدحسين سرائي, يونس شاكري (1399)، پژوهش و برنامه ريزي شهري، 11(43)، 115-130 (شماره: 24570)

8. شناسايي سناريوهاي بافت ناكارآمد شهري بر اساس رويكرد بازآفريني پايدار در افق 1414(مطالعه موردي: بافت ناكارآمد شهر يزد)

نجمه ايزدفر, محمد رضا رضائي, محمدحسين سرائي (1399)، مطالعات محيطي هفت حصار، 9(34)، 53-64 (شماره: 24715)

9. ارزيابي تطبيقي تاثير ويژگي هاي اجتماعي بر ميزان انسجام اجتماعي در محلات قديمي و جديد شهريزد(مطالعه موردي: پشت باغ و فاز يك آزادشهر)

محمدحسين سرائي, فريده فلاح حسيني (1399)، جغرافياي اجتماعي شهري، 7(1)، 81-95 (شماره: 22665)

10. حل مساله درخت پوشاي كمينه در طراحي شبكه رسانه اي اجتماعي ايزوله مديريت بحران زلزله (مطالعه موردي: شهر گرگان)

محمدحسين سرائي, محمد رضا رضائي, محسن عادلي (1399)، مطالعات ساختار و كاركرد شهري، 4(23)، 29-55 (شماره: 22704)

11. تحليل كمي الگوي رشد كالبدي- فضايي شهر اراك

فاطمه اسمعيل پور, محمدحسين سرائي, نجما اسمعيل پور (1399)، جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي، 10(35)، 65-84 (شماره: 22718)

12. ارزيابي توسعه و هدايت رشد شهري با استفاده از مدل FUZZY ANP (مطالعه موردي: شهر يزد)

اكرم كريمخاني, محمدحسين سرائي (1399)، برنامه ريزي توسعه كالبدي، 5(2)، 49-62 (شماره: 23168)

13. تحليلي بر اندازه گيري خط فقر نسبي در استان چهارمحال بختياري

ماه پسند مالكي سونكي, محمدحسين سرائي (1399)، جغرافيا، 18(65)، 44-54 (شماره: 23184)

14. شناسايي پيشران هاي كليدي موثر در گردشگري پايدار و تدوين مطلوب-ترين سناريو (مورد پژوهي: شهر تاريخي ميبد)

محمدحسين سرائي, يحيي عليزاده شوركي, محمد رضا رضائي (1399)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 8(1)، 113-131 (شماره: 23320)

15. تبيين و ارزيابي شاخص هاي پردازش و بازيافت پسماند در راستاي توسعه پايدار شهري(مورد پژوهي، شهر يزد)

محمدحسين سرائي, مهين حاضري (1399)، جغرافيا و توسعه ناحيه اي، 18(1)، 77-101 (شماره: 24569)

16. ارزيابي وضعيت مولفه هاي مديريت دانش در شهرداري هاي شهر يزد

داود عندليب اردكاني, محمد رضا رضائي, سميه احمدي نژاد, محمدحسين سرائي (1399)، شهر پايدار، 3(3)، 67-85 (شماره: 24714)

17. ظرفيت هاي محله اي زمينه ساز توسعه پايدار شهري، همبودگي معرف هاي فقر و فضاي جغرافيايي (مطالعه موردي، شهر يزد)

محمدحسين سرائي, شهاب الدين حج فروش (1398)، برنامه ريزي توسعه كالبدي، 4(2)، 35-50 (شماره: 20891)

18. پيش بيني تغييرات كاربري اراضي و تعيين الگوي رشد شهري با استفاده از مدل زنجيره اي ماركوف و تصاوير ماهواره اي چندزمانه (مورد پژوهي: شهر اراك)

فاطمه اسمعيل پور, محمدحسين سرائي, محمد رضا رضائي, نجما اسمعيل پور (1398)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 7(1)، 113-147 (شماره: 20892)

19. ارزيابي مكاني دسترسي به فضاهاي باز شهري در مقطع زماني پس از زلزله با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي هاب و ژنتيك (مطالعه موردي: شهر گرگان)

محمدحسين سرائي, محمد رضا رضائي, محسن عادلي (1398)، پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري، 7(2)، 311-331 (شماره: 20952)

20. تبيين و ارزيابي شاخص هاي موثر بر ارتقاي كارايي سيستم مديريت پسماند مطالعه موردي: شهر يزد

مهين حاضري, محمدحسين سرائي (1398)، شهر پايدار، 2(2)، 19-33 (شماره: 21202)

21. برنامه ريزي پابرجا مبتني بر سناريو نويسي در حوزه گردشگري اجتماعي پايدار(مطالعه موردي شهر ميبد)

محمدحسين سرائي, يحيي عليزاده شوركي (1398)، جغرافياي اجتماعي شهري، 6(2)، 2-17 (شماره: 21513)

22. امكان سنجي پياده مداري و تأثير آن بر احياي بافت تاريخي شهرها (مطالعه موردي: خيابان قيام در شهر يزد)

محمدحسين سرائي, شهاب الدين حج فروش (1398)، جغرافيا و توسعه ناحيه اي، 17(2)، 147-170 (شماره: 23240)

23. تحليل پراكنش فضايي هتل ها نسبت به جاذبه هاي گردشگري درماني در شيراز

محمدحسين سرائي, محمد رضا رضائي, ميثم صفرپور (1397)، برنامه ريزي و توسعه گردشگري، 7(27)، 8-25 (شماره: 20405)

24. باز پيرائي زمين، راهكاري به منظور ساماندهي اراضي باير شهري، مورد پژوهي، محله كوچه بيوك شهر يزد

محمدحسين سرائي, سمانه ايرجي (1397)، تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، (48)، 183-199 (شماره: 17714)

25. تحليل و تبيين تاب آوري اجتماعي براي مقابله با سوانح طبيعي

امير بسطامي نيا, محمد رضا رضائي, محمدحسين سرائي (1397)، دانش پيشگيري و مديريت بحران، 8(3)، 209-224 (شماره: 18036)

26. Assessment and prioritizing indicators social and legal of learning city in the areas of yazd city

Mohammad Hossein Saraei, Shahabadin Hajforoush (2018), Revista de direito da cidade, 10(3), 1692-1712 (No: 18074)

27. ارزيابي ساختار گردشگري پزشكي بر اساس مدل الماس پورتر در كلان شهر مشهد

محمدحسين سرائي, ميثم افشاري پور (1397)، گردشگري شهري، 5(3)، 117-130 (شماره: 18384)

28. Evaluation of integrated management to reduce the crisis with approach to spatial data infrastructure

Seyedeh somayeh Manafi, Mohammad Hossein Saraei, Reza Mostoofi Almamaleki (2018), Journal of balkan ecology, 21(3), 318-331 (No: 18645)

29. راهبرد توسعه گردشگري پايدار در شهر ني ريز با استفاده از تحليل استراتژيك SOAR

محمدحسين سرائي, محبوبه نوري, زهرا آسياباني (1397)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 6(1)، 51-74 (شماره: 18789)

30. همگام سازي شهر اسلامي با چار چوب هاي مديريت شهري الكترونيك در فضاي شهر ايراني اسلامي

محمدحسين سرائي, اميررضا خاوريان گرمسير (1397)، شهر پايدار، 1(2)، 97-111 (شماره: 20354)

31. Assessing the capabilities of resilience against earthquake in the city of yasuj iran

Amir Bastaminia, Masoud Safaeepour, Yousef Tazesh, , Mohammad Hossein Saraei, Maryam Dastoorpoor (2018), Environmental hazards-human and policy dimensions, 17(4), 310-330 (No: 17715)

32. Evaluating the components of social and economic resilience after two large earthquake disasters rudbar 1990 and bam 2003

Amir Bastaminia, , Mohammad Hossein Saraei (2017), Jamba: journal of disaster risk studies, 9(1), 1-12 (No: 14958)

33. سنجش كيفيت زندگي در محلات شهري در راستاي ارتقا كيفيت زندگي (مطالعه موردي محله قلعه شهر بافق)

محبوبه قانعي, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1396)، پژوهش و برنامه ريزي شهري، (28)، 21-44 (شماره: 15302)

34. تحليل جغرافيايي كانون هاي جرم خيز جرائم سرقت در شهر مرزي سرپل ذهاب

صغري عباس زاده, ابوالقاسم اسدي, محمدحسين سرائي (1396)، علوم و فنون مرزي، 8(1)، 75-88 (شماره: 15303)

35. تحليل عملكرد مديريت شهري بر پايه معيارهاي مديريت محله اي در بافت تاريخي شهر يزد

مهدي عليان علي آبادي, امين فرجي, محمدحسين سرائي (1396)، جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي، (24)، 195-214 (شماره: 15566)

36. ارزيابي سطوح پايداري شهري با استفاده از منطق فازي در سامانه اطلاعات جغرافيايي(نمونه موردي شهر يزد)

مهدي عليان علي آبادي, محمدحسين سرائي, اميررضا خاوريان گرمسير, مجتبي غفورزاده دره (1396)، فضاي جغرافيايي، (58)، 243-263 (شماره: 15569)

37. تبيين نقش شاخص هاي كالبدي در راستاي ارتقاي امنيت شهروندان با رويكرد C.P.T.E.D (مطالعه موردي بافت فرسوده محله زينبيه اصفهان)

فريبا بهرامي عطاآبادي, رضا مستوفي الممالكي, محمدحسين سرائي (1396)، جغرافيا و توسعه فضاي شهري، 1(6)، 1-21 (شماره: 15668)

38. تحليل تطبيقي اثربخشي شاخص دسترسي در ميزان وقوع جرم در دو محدوده كلانتري شهر اهواز

محمدحسين سرائي, ليلا كشت كار (1396)، تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، 17(45)، 73-92 (شماره: 15789)

39. ميزان گرايش شهروندان شهر ني ريز به مديريت مشاركتي محلات با تاكيد بر مولفه هاي سرمايه اجتماعي

محمدحسين سرائي, محبوبه نوري (1396)، جغرافيا، 15(54)، 203-215 (شماره: 16064)

40. بررسي الگوهاي رشد كالبدي شهر اروميه و ارائه يك الگوي بهينه به منظور افزايش فشردگي

محمدحسين سرائي, زهرا جمشيدي (1396)، پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري، 5(2)، 265-287 (شماره: 16424)

41. بررسي پراكنش جغرافيايي جرايم در نواحي شهر جيرفت بين سالهاي 1390-1387

محمدحسين سرائي, عيسي محمودي, علي بيدشكي, محسن كمانداري (1396)، فصلنام جغرافيايي چشم انداز زاگرس، 9(33)، 21-43 (شماره: 16762)

42. Strategic planning for tourism development with a focus on muharram ceremony using soar framework a case study of yazd province in iran

Amir reza Khavarian garmsir, Jacqueline Stavros, Mohammad Hossein Saraei (2017), Event management, 21(), 119-129 (No: 15304)

43. تحلل استراتژي هاي توسعه اكوتورسم پادار در تفرجگاههاي پرامون شهري با استفاده از رهافت تركيبي SWOT-ANP .مطالعه موردي در كنگ

محمدحسين سرائي, محسن تنديسه, يعقوب كمائي زاده, محمد جواد خوش چهره (1395)، آمايش جغرافيايي فضا، (22)، 91-108 (شماره: 15305)

44. برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري مذهبي شهر شيراز

محبوبه نوري, محمدحسين سرائي (1395)، مطالعات نواحي شهري، 3(4)، 147-168 (شماره: 15790)

45. تحليل الگوي بهينه چگونگي تشكيل شوراياري ها در چارچوب روش هاي انتصابي يا انتخابي (مورد پژوهي شهر يزد)

احسان لشگري تفرشي, محمدحسين سرائي, مجتبي غفورزاده دره (1395)، مطالعات مديريت شهري، 8(28)، 31-46 (شماره: 15809)

46. اولويت بندي شاخصهاي مديريت مواد زائد جامد شهري در راستاي توسعه پايدار(مطالعه موردي شهر بوكان)

محمدحسين سرائي, زهرا جمشيدي, نويد آهنگري (1395)، اقتصاد و مديريت شهري، (14)، 1-17 (شماره: 12072)

47. تحليل تطبيقي سطح برخورداري از امكانات و توزيع جمعيت در شبكه شهري استان يزد

محمد رستگاري, محمدحسين سرائي (1395)، اقتصاد و مديريت شهري، (15)، 1-17 (شماره: 12503)

48. بررسي تصور شهروندان از شهر دزفول با تاكيد بر عوامل نشانه اي و اجتماعي حاكم بر شهر

محمدحسين سرائي, رضا احمدي, يعقوب مرادي (1395)، جامعه پژوهي فرهنگي، 7(1)، 1-33 (شماره: 12504)

49. بررسي و تحليل پراكنش فضايي هتل ها نسبت به جاذبه هاي گردشگري مورد شناسي شهر شيراز

محمدحسين سرائي, مسعود چهارراهي, ميثم صفرپور (1395)، جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي، (20)، 171-182 (شماره: 12505)

50. تبيين و تحليل مفهوم تاب آوري و شاخص ها و چارچوب هاي آن در سوانح طبيعي

محمد رضا رضائي, محمدحسين سرائي, امير بسطامي نيا (1395)، دانش پيشگيري و مديريت بحران، 6(1)، 32-46 (شماره: 12506)

51. مديريت يكپارچه بحران با تاكيد بر ايمني شريان هاي حياتي در شهر تهران

محمدحسين سرائي, سيده سميه منافي (1395)، دانش پيشگيري و مديريت بحران، 6(2)، 120-132 (شماره: 12507)

52. تحليل توزيع فضايي خدمات آموزشي سطح شهر يزد

محمدحسين سرائي, فرزانه دستا, مهين حاضري (1395)، تحقيقات جغرافيايي، 31(2)، 62-75 (شماره: 12510)

53. Evaluation of dimensions approaches and concepts ofresilience in urban societies with an emphasis on natural disasters

, Amir Bastaminia, Mohammad Hossein Saraei (2016), Journal of fundamental and applied sciences, 8(2s), 1630-1649 (No: 12511)

54. شاخص شناسي فرسودگي بافت هاي شهري( مطالعه موردي منطقه 3 شهر اصفهان)

محمدحسين سرائي, شيرين مهره كش, رضا مستوفي الممالكي (1395)، جغرافيا و توسعه فضاي شهري، 3(1)، 105-120 (شماره: 12611)

55. تبيين و تحليل مفهوم تاب آوري و شاخص ها و چارچوب هاي آن در سوانح طبيعي

محمد رضا رضائي, محمدحسين سرائي, امير بسطامي نيا (1395)، دانش پيشگيري و مديريت بحران، 1(6)، 32-46 (شماره: 13850)

56. ارزيابي شاخصهاي تعلق مكاني ساكنان بافت قديم شهر كاشان

محمدحسين سرائي, امير اشنوئي نوش آبادي, مجتبي روستا (1395)، جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، 62(2)، 17-34 (شماره: 15523)

57. بررسي ميزان انطباق فضايي نابرابري اقتصادي در هاي اجتماعي نواحي هشت گانه شهر يزد

محمدحسين سرائي, سمانه ايرجي (1394)، اقتصاد و مديريت شهري، 4(13)، 35-50 (شماره: 11815)

58. سطح بندي توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كهگيلويه و بوير احمد با تاكيد بر مولفه هاي فرهنگي

محمدحسين سرائي, علي طاووسيان, مرادعلي الله وردي, حجت رضائي تقي آباد (1394)، برنامه ريزي منطقه اي، 5(20)، 15-28 (شماره: 12508)

59. Evaluation quality of life in metropolises of iran case study mashhad city

Mohammad Hossein Saraei, , , (2015), Cumhuriyet science journal, 36(3), 1576-1585 (No: 9039)

60. The perspective of yazd historical fabric in terms of sustainable development

, Mohammad Hossein Saraei, MOJTABA GHAFURZADEH (2015), International journal of review in life sciences, 5(8), 552-568 (No: 9040)

61. سنجش و ارزيابي ميزان پايداري محله اي در بافت تاريخي شهر يزد

محمدحسين سرائي, مهدي عليان علي آبادي (1394)، برنامه ريزي و آمايش فضا، 19(1)، - (شماره: 9291)

62. ارزيابي سطح توسعه پايدار در محلات باغشهر تاريخي ميبد

محمدحسين سرائي, يحيي عليزاده شوركي (1394)، پژوهش هاي جغرافياي انساني، 3(47)، 451-462 (شماره: 9292)

63. ارزيابي هويت محله اي در شهر جهرم

محمدحسين سرائي, مجتبي روستا, امير اشنوئي نوش آبادي (1394)، پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري، 3(1)، 69-84 (شماره: 9547)

64. راهبردهاي تجديد حيات بافت قديم شهر آران و بيد گل

محمدحسين سرائي, امير اشنوئي نوش آبادي, علي اصغر شيره پز آراني (1394)، جغرافيا و توسعه فضاي شهري، (2)، 29-37 (شماره: 10628)

65. تحليل فضايي- مكاني جرم در شهر يزد

محمدحسين سرائي, سيدمصطفي حسيني (1394)، پژوهشنامه جغرافياي انتظامي، 3(9)، 93-120 (شماره: 11814)

66. ارزيابي ميزان فرسودگي بافت محلات منطقه سه شهر اصفهان و جايگاه مشاركت ساكنين در فرآيند ساماندهي

محمدحسين سرائي, شيرين مهره كش (1394)، برنامه ريزي فضايي(جغرافيا)، (18)، 63-84 (شماره: 12509)

67. ارزيابي و تحليل مديريت شهري با تاكيد بر شاخصهاي حكمروايي مطلوب شهري(مطالعه موردي شهر خرم آباد)

محمدحسين سرائي, نعمت شاكرمي, حجت انيژ, محسن كمانداري (1393)، مطالعات نواحي شهري، 1(1)، 43-61 (شماره: 9555)