دسترسی سریع
محمد‌رضا سرافراز اردکانی

محمد‌رضا سرافراز اردکانی

استادیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۳دانشگاه خوارزمیفیزیولوژی گیاهی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه تهرانفیزیولوژی گیاهی
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه خوارزمیزیست‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدناظر تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیولوژی گیاهی ۱، ۲، ۳
آمار زیستی
مبانی فیزیولوژی گیاهی
مهندسی متابولیت در گیاهان
بیوشیمی متابولیسم
بیوفیزیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بيوشيمي گياهي
تنش هاي غيرزيستي
تنش هاي بيولوژيك

اطلاعات تماس

sarafraz.ardakani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sarafraz/fa ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232287 38210644